Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Urząd Miejski w Dębnie

Karty usług

Nazwa usługi Katagoria
DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH Ochrona środowiska
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Budowa - procedury
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Ochrona środowiska
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika Oświata i edukacja
Doskonalenie zawodowe nauczycieli Oświata i edukacja
Dotacje dla szkół i placówek niepublicznych Oświata i edukacja
EWIDENCJA MIEJSC NOCLEGOWYCH, W KTÓRYCH SĄ ŚWIADCZONE USŁUGI HOTELARSKIE Usługi hotelarskie
EWIDENCJA PÓL BIWAKOWYCH I ICH KATEGORYZACJA Usługi hotelarskie
Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych Alkohol - zezwolenia
Nadanie numeru porządkowego dla budynku Nieruchomości - procedury
Najem lokalu socjalnego, mieszkalnego NAJEM LOKALI KOMUNALNYCH
ODDAWANIE NIERUCHOMOŚCI W TRWAŁY ZARZĄD Nieruchomości - procedury
Oferta na zamianę lokalu mieszkalnego - socjalnego NAJEM LOKALI KOMUNALNYCH
ORGANIZOWANIE IMPREZ ARTYSTYCZNYCH I ROZRYWKOWYCH Zgromadzenia - zawiadomienia
Podatek leśny - osoby fizyczne Podatek rolny i leśny
Podatek leśny- osoby prawne i spółki Podatek rolny i leśny
Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne Podatek od nieruchomości
Podatek od środków transportowych Podatek od środków transportu
Podatek rolny - osoby fizyczne Podatek rolny i leśny
Podatek rolny - osoby prawne i spółki Podatek rolny i leśny
Podział nieruchomości Nieruchomości - procedury
POMOC PUBLICZNA - OSOBY FIZYCZNE Pomoc Publiczna
POMOC PUBLICZNA - osoby prawne i spółki Pomoc Publiczna
POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE W SPRAWIE WYMELDOWANIA Z MIEJSCA POBYTU STAŁEGO LUB CZASOWEGO Wymeldowanie - procedury
POSTĘPOWANIE UPROSZCZONE W SPRAWACH ZGROMADZEŃ. Zgromadzenia - zawiadomienia
POŚWIADCZENIE ZAWARCIA UMOWY DZIERŻAWY GRUNTÓW ROLNYCH Zaświadczenia - gospodarstwa rolne
Poświadczenie życia osobom pobierającym renty zagraniczne Poświadczenie życia
PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI Użytkowanie wieczyste - procedury
PRZENIESIENIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH, NA RZECZ INNEGO PODMIOTU Ochrona środowiska
Realizacja zadania publicznego - składanie ofert z inicjatywy wnioskodawcy Realizacja zadania publicznego
Realizacja zadania publicznego - składanie oferty na otwarty konkurs ofert Realizacja zadania publicznego
Realizacja zadania publicznego - składanie oferty na otwarty konkurs ofert z zakresu pomocy społecznej Realizacja zadania publicznego
Rejestracja żłobka lub klubu dziecięcego Oświata i edukacja
Rekompensata za utracone zarobki w związku z ćwiczeniami wojskowymi Wojsko - załatwiane sprawy
Rozgraniczenie nieruchomości Nieruchomości - procedury
ROZKŁADANIE NA RATY OPŁATY ZA KORZYSTANIE Z CMENTARZY KOMUNALNYCH NA TERENIE MIASTA I GMINY DĘBNO Pozostałe opłaty
Sporządzenie testamentu Sporządzenie testamentu
Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego Alkohol - zezwolenia
Sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy Lokale - procedury
SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI W DRODZE PRZETARGU/BEZPRZETARGOWEJ Grunty nabyte - procedury
Stypendia/nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w Gminie Dębno Oświata i edukacja
Stypendium Burmistrza Dębna za osiągnięcia w nauce i sporcie Oświata i edukacja
Stypendium szkolne o charakterze socjalnym Oświata i edukacja
Świadczenia dla osób, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie uchodźcom Zaświadczenia z baz danych i rejestrów
UDZIELANIE BONIFIKATY OD OPŁAT ROCZNYCH ZA WIECZYSTE UŻYTKOWANIE GRUNTU Opłaty - użytkowanie wieczyste
UDZIELENIE INFORMACJI O DANYCH OSOBOWYCH OSÓB ZAMELDOWANYCH NA TERENIE MIASTA I GMINY DĘBNO Informacja adresowa
UZNANIE OJCOSTWA DZIECKA Urząd Stanu Cywilnego
UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE PRZEZ PRZEDSIĘBIORCÓW DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE: OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH, OCHRONY PRZED BEZDOMNYMI ZWIERZĘTAMI, PROWADZENIA SCHRONISK DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT, A TAKŻE GRZEBOWISK I SPALARNI ZWŁOK ZWIERZĘCYCH I ICH CZĘŚCI Ochrona środowiska
WNIOSEK O WPIS DO REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU GMINY DĘBNO Ochrona środowiska
WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA UMIESZCZANIE W PASIE DROGOWYM DROGI GMINNEJ REKLAMY Pas drogowy
WNIOSEK O WYDANIE ZGODY NA LOKALIZACJĘ , BUDOWĘ , PRZEBUDOWĘ ZJAZDU Budowa - procedury
Wniosek o wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dębno Wypisy i wyrysy
WNIOSEK O WYRAŻENIE ZGODY NA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO DROGI WEWNĘTRZNEJ I ZAWARCIE UMOWY NAJMU Pas drogowy
Wniosek ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy Warunki zabudowy
WPISANIE DO REJESTRU STANU CYWILNEGO AKTU SPORZĄDZONEGO ZA GRANICĄ Urząd Stanu Cywilnego
Wstąpienie w najem lokalu po zgonie najemcy NAJEM LOKALI KOMUNALNYCH
WYDANIE ZAŚWIADCZEŃ O ZAMELDOWANIU Z AKT EWIDENCJI LUDNOŚCI Zaświadczenia z baz danych i rejestrów
Wydanie zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymywania psa rasy uznawanej za agresywną Psy ras uznawanych za agresywne
WYDANIE ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO Oświata i edukacja
WYDANIE ZEZWOLENIA NA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO NA CELE NIEZWIĄZANE Z BUDOWĄ , MODERNIZACJĄ I OCHRONĄ DRÓG Pas drogowy
WYDAWANIE ODPISÓW AKTU STANU CYWILNEGO Urząd Stanu Cywilnego
WYDZIERŻAWIENIE GRUNTÓW MIENIA GMINNEGO Dzierżawa gruntu
Wynajem świetlicy wiejskiej Świetlice wiejskie
WYPIS I WYRYS ZE STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY DĘBNO Wypisy i wyrysy
Zamiana lokali mieszkalnych NAJEM LOKALI KOMUNALNYCH
Zasiłek szkolny Oświata i edukacja
ZAŚWIADCZENIA O POSIADANYM GOSPODARSTWIE ROLNYM Zaświadczenia - gospodarstwa rolne
Zaświadczenia- ewidencja podatkowa Zaświadczenia z baz danych i rejestrów
Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości Zaświadczenia z baz danych i rejestrów
ZAŚWIADCZENIE O STANIE CYWILNYM Urząd Stanu Cywilnego
ZAWARCIE UMOWY PRZENIESIENIA WŁASNOŚCI LUB ODDANIA W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE PRZYLEGŁEJ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ (DZIAŁKI) KTÓRA WRAZ Z DOTYCHCZAS WYDZIELONĄ DZIAŁKĄ BĘDZIE SPEŁNIAĆ WYMOGI DZIAŁKI BUDOWLANEJ Nieruchomości - procedury
ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO CYWILNEGO I WYZANIOWEGO ZE SKUTKAMI CYWILNYMI Urząd Stanu Cywilnego
Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia Zgromadzenia - zawiadomienia
Zawiadomienie o zawarciu umowy o pracę z młodocianym pracownikiem Oświata i edukacja
ZEZWOLENIE NA PRZEPROWADZENIE IMPREZY MASOWEJ Zgromadzenia - zawiadomienia
Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Dębno Alkohol - zezwolenia
ZEZWOLENIE NA USUNIĘCIE (WYCIĘCIE) DRZEW I KRZEWÓW Ochrona środowiska
Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków Oczyszczalnie przydomowe
ZGŁOSZENIE URODZENIA DZIECKA Urząd Stanu Cywilnego
ZGŁOSZENIE ZAMIARU USUNIĘCIA (WYCIĘCIA) DRZEWA Ochrona środowiska
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej Podatki i opłaty lokalne w U.S