Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Urząd Miejski w Dębnie

Wniosek ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

1. Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy.

2. Mapa zasadnicza lub, w przypadku jej braku, mapa ewidencyjna, pochodząca z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmująca teren, którego wniosek dotyczy, wraz z obszarem, na który inwestycja będzie oddziaływać, w skali 1:500 lub 1:1000,a w stosunku do inwestycji liniowych również w skali 1:2000, w postaci:

a) elektronicznej - w obowiązującym państwowym systemie odniesień przestrzennych albo

b) papierowej.

3. Określenie granic terenu objętego wnioskiem.

4. Charakterystyka inwestycji, obejmująca:

a) określenie zapotrzebowania na wodę, energię oraz sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków, a także innych potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej, a w razie potrzeby również sposobu unieszkodliwiania odpadów (wstępne warunki lub umowy zawarte między właściwą jednostką organizacyjną a inwestorem, gwarantujące wykonanie uzbrojenia terenu),

b) określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i gabarytów projektowanych obiektów budowlanych oraz powierzchni terenu podlegającej przekształceniu, przedstawione w formie opisowej i graficznej,

c) określenie charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji oraz dane charakteryzujące jej wpływ na środowisko.

Zamiast oryginału dokumentu strona może złożyć wraz z wnioskiem o ustalenie decyzji o warunkach zabudowy kopię dokumentu. Przepis art. 76a § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego stosuje się odpowiednio. (Jeżeli jest to uzasadnione okolicznościami sprawy, organ administracji publicznej zażąda od strony składającej odpis dokumentu, przedłożenia oryginału tego dokumentu).

Wniosek w pliku Word

Pobierz wniosek w postaci pliku Word typu .docx


Komórka organizacyjna

Wydział Gospodarki Przestrzennej Komunalnej tel. 95 760-30-01 wew. 139


Opłaty

598 zł - za wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o ustaleniu warunków zabudowy (z opłaty są zwolnieni właściciele lub użytkownicy wieczyści terenu, którego wniosek dotyczy).
17 zł- za dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury.

Płatne z góry, na rachunek organu:
Burmistrz Dębna
GBS BARLINEK ODDZIAŁ W DĘBNIE 50 8355 0009 0007 7028 2000 0001


Termin i sposób realizacji

Do 90 dni, w przypadku decyzji o warunkach zabudowy.
Do 21 dni w przypadku decyzji o warunkach zabudowy dotyczącej obiektu budowlanego, o którym mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (budynki mieszkalne jednorodzinne o powierzchni zabudowy do 70 m2).
Do 65 dni w przypadku decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.


Podstawa prawna

Art. 52 ust. 1 oraz art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2021 poz. 741 ze zm.).


Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od daty doręczenia stronie decyzji.