Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Urząd Miejski w Dębnie

WPISANIE DO REJESTRU STANU CYWILNEGO AKTU SPORZĄDZONEGO ZA GRANICĄ

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

1. Wniosek o wpisanie do Rejestru Stanu Cywilnego:

a) aktu urodzenia sporządzonego za granicą wniosek o wpisanie aktu urodzenia.docx

b) aktu małżeństwa sporządzonego za granicą wniosek o wpisanie aktu małżeństwa.docx

c) aktu zgonu sporządzonego za granicą wniosek o wpisanie aktu zgonu.docx

2. Dokument tożsamości - do wglądu.

3. Odpis zagranicznego aktu stanu cywilnego z jego tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego lub oryginał odpisu aktu stanu cywilnego wydany na druku wielojęzycznym.
    Wszystkie dokumenty zagraniczne wydane w językach obcych powinny być składane wraz z ich urzędowym tłumaczeniem na język polski. Urzędowe tłumaczenie dokumentów na język polski winno być dokonane przez:

a) tłumacza przysięgłego wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości;
b) tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania takich tłumaczeń w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego;
c) konsula. 

Przedłożone dokumenty nie podlegają zwrotowi.

4. Dowód opłaty skarbowej.


Komórka organizacyjna

Urząd Stanu Cywilnego
ul. Adama Mickiewicza 32
74-400 Dębno

tel. 95 760 23 37
e-mail: usc@debno.pl


Opłaty

1. Za wydanie odpisu zupełnego aktu stanu cywilnego po dokonaniu transkrypcji - 50,00 zł
2. W przypadku konieczności uzupełnienia bądź sprostowania aktu stanu cywilnego po dokonanej transkrypcji - dodatkowa opłata skarbowa wynosi 39,00 zł za każdą z tych czynności.
3. W przypadku złożenia wniosku przez pełnomocnika - opłata skarbowa od pełnomocnictwa wynosi 17,00 zł. Pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu zwolnione jest z opłaty skarbowej - pełnomocnictwo.docx

Opłatę skarbową można uiścić w siedzibie USC -  jedynie kartą płatniczą, bądź bezpośrednio na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Dębnie: GBS Oddz. Dębno 50 8355 0009 0007 7028 2000 0001.


Termin i sposób realizacji

Do miesiąca w sprawach wymagających prowadzenia postępowania wyjaśniającego, a w sprawach skomplikowanych do dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.


Podstawa prawna

1. Art. 104-107 ustawy z dnia 28 listopada 2014 roku Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz. U. 2021, poz. 709).
2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. 2021, poz 1923).
3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021, poz. 735).


Tryb odwoławczy

Od decyzji o odmowie dokonania transkrypcji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Wojewody Zachodniopomorskiego, za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Dębnie, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.


Dodatkowe informacje, uwagi

1. Wniosek o dokonanie transkrypcji można złożyć u dowolnie wybranego kierownika USC w Polsce.
2. Sprawę można załatwić za pośrednictwem polskiego konsula za granicą.
3. Jeżeli zagraniczny dokument stanu cywilnego potwierdzający zawarcie małżeństwa nie zawiera zapisu o oświadczeniu małżonków w sprawie nazwiska noszonego po zawarciu małżeństwa, małżonkowie mogą złożyć takie oświadczenie w składanym wniosku o transkrypcję albo w każdym czasie złożyć je do protokołu przed Kierownikiem USC, który dokonał transkrypcji. W tym samym trybie małżonkowie mogą złożyć oświadczenie w sprawie nazwiska dzieci zrodzonych z tego małżeństwa.
4. Na wniosek osoby, której akt dotyczy Kierownik USC, dostosowuje pisownię danych zawartych w zagranicznym dokumencie do reguł pisowni polskiej, jeżeli wniosek taki został złożony z wnioskiem o dokonanie transkrypcji.
5. Strona zamieszkała za granicą lub mająca swoją siedzibę za granicą, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w kraju - jest obowiązana wskazać w kraju pełnomocnika do doręczeń.