Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Urząd Miejski w Dębnie

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Dofinansowanie przyznaje wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego pracownika, w drodze decyzji.

Dofinansowanie jest przyznawane na wniosek pracodawcy złożony w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu.

Do wniosku należy dołączyć:

1. Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika. 

2. Dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje do prowadzenia kształcenia zawodowego młodocianych pracowników przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo osoby zatrudnionej u pracodawcy na umowę o pracę.

3. Umowa o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego.

4. Dokumenty potwierdzające krótszy okres szkolenia w przypadku zmiany umowy.

5. Dokumenty potwierdzające datę złożenia egzaminu zawodowego przez młodocianego pracownika z wynikiem pozytywnym (dyplom, świadectwo lub zaświadczenie).

6. Zaświadczenia z izby rzemieślniczej o szkoleniu ucznia rzemieślniczego.

7. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.

 

Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika.  

Pobierz wniosek

Wniosek w pliku Word

Wniosek w pliku PDF

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Pobierz formularz w postaci pliku Excel typu .xls


Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis


Komórka organizacyjna

Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Dębnie,

ul. Chojeńska 3 (I piętro, pokój nr 22),

74-400 Dębno

tel.: 95 760 3156
e-mail: okis@debno.pl


Opłaty

Nie pobiera się.


Termin i sposób realizacji

Termin składania dokumentów:
Wnioski o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika składa się w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy.

Termin realizacji sprawy:
Zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego – załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym – w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.

Zgodnie z Umową w sprawie trybu przekazywania  środków Funduszu Pracy oraz ich rozliczania z przeznaczeniem na dofinasowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników. pomiędzy Zachodniopomorskim Kuratorem Oświaty zwanym dalej „Kuratorem” a Gminą Dębno reprezentowana przez Burmistrza Dębna zwana dalej „jednostką samorządu terytorialnego”.


Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe  (Dz.U. 2023 poz. 900 z późn. zm.);

2. Ustawa z dnia 14  czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2023 poz. 775 z późn. zm.);

3. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz.U. z 2018 poz. 2010 z późn. zm.);

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2019 poz. 391 ze.zm.);

5. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. z 2023 poz. 702 z późn. zm.);

6. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. 2010 nr 53, poz. 311 ze zm.).


Tryb odwoławczy

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Szczecinie, za pośrednictwem Burmistrza Dębna, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.


Dodatkowe informacje, uwagi

Forma przyznania dofinansowania:
Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników, z którymi zawarli umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego przyznawane jest na podstawie decyzji administracyjnej.

Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika:

Tryb nauki

Wysokość dofinansowania

W przypadku nauki zawodu przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy (jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia).

do 8 081, 00 zł

Przyuczenie do wykonywania określonej pracy (za każdy pełny miesiąc kształcenia). do 254,00 zł
W przypadku nauki zawodu prowadzonej w zawodach wskazanych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w prognozie, o której mowa w art. 46b ust. 1 ustawy Prawo oświatowe.

do 10 000,00 zł

od 2022 roku

 

Nie są rozpatrywane wnioski niekompletne i złożone po terminie.

Wypłata dofinansowania na konto wnioskodawcy podane we wniosku o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika.

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników jest finansowane ze środków Funduszu Pracy.

Za treść karty informacyjnej odpowiada Kierownik OKiS.