Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Urząd Miejski w Dębnie

EWIDENCJA MIEJSC NOCLEGOWYCH, W KTÓRYCH SĄ ŚWIADCZONE USŁUGI HOTELARSKIE

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

I. Zgłoszenie obiektu, w którym świadczone są usługi hotelarskie, do ewidencji powinno zawierać:

1. wskazanie rodzaju obiektu

2. nazwę i siedzibę lub nazwisko i imię przedsiębiorcy/osoby zgłaszającej obiekt

3. adres przedsiębiorcy/osoby świadczącej usługi hotelarskie w obiekcie objętym wnioskiem

4. nazwę i adres obiektu

5. charakter świadczonych usług (stały, sezonowy, czas trwania sezonu)

6. liczbę miejsc noclegowych

7. Oświadczenie, że wszystkie dane zawarte we wniosku zostały wpisane zgodnie ze stanem faktycznym na dzień dokonania zgłoszenia.

8. W przypadku zgłaszania obiektu agroturystycznego - oświadczenie o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego i jego powierzchni

Wniosek w pliku Word

Załączniki do zgłoszenia:

1) Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON, wydane przez właściwy urząd statystyczny

2) Odpis z Krajowego Rejestru Sadowego, albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (dot. tylko przedsiębiorców)

3) Załącznik nr 1 - wymagania, co do wyposażenia dla innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie

 

II. W przypadku zmiany jakichkolwiek danych dot. zgłoszonego obiektu należy dokonać zgłoszenia zmiany:

Wniosek w pliku Word

 

III. W przypadku zakończenia świadczenia usług w obiekcie należy dokonać zgłoszenia w tym zakresie:

Wniosek w pliku Word

 


Komórka organizacyjna

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska, ul. Piłsudskiego 5

pokój nr 34, budynek B, II piętro

nr telefonu 095 760 30 02 do 04 wew. 142


Opłaty

Nie podlega opłacie skarbowej


Termin i sposób realizacji

Wpis do ewidencji w terminie 14 dni od złożenia zgłoszenia


Podstawa prawna

Art. 38 i 39 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 238 z późn.zm.)

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 2166 z późn.zm.)


Tryb odwoławczy

brak


Dodatkowe informacje, uwagi

Przedsiębiorca świadczący usługi hotelarskie zgłasza do ewidencji obiektów hotelarskich lub innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie, informacje o:

 1. zaprzestaniu świadczenia usług hotelarskich;
 2. uzyskaniu decyzji marszałka województwa o zaszeregowaniu obiektu do rodzaju i nadaniu kategorii
 3. zmianie działalności sezonowej na stałą lub stałej na sezonową;
 4. zmianie liczby miejsc noclegowych, liczby jednostek mieszkalnych, zmianie ich struktury, zmianie numeru telefonu, a także– o ile obiekt posiada – o zmianie numeru faksu, adresu poczty elektronicznej oraz adresu strony internetowej;
 5. zmianie zakresu świadczony usług, w tym gastronomicznych.

Przedsiębiorca lub rolnik świadczący usługi hotelarskie informuje organ prowadzący ewidencję innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie, o zdarzeniach powodujących przejściowo wstrzymanie świadczonych usług.