Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Urząd Miejski w Dębnie

Oferta na zamianę lokalu mieszkalnego - socjalnego

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Wypełniona oferta o zamianę lokalu socjalnego, mieszkalnego 

  Wniosek w pliku Word


Komórka organizacyjna

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska, ul. Piłsudskiego 5, pokój nr 6 na parterze

nr telefonu 0957603003 wew. 117


Opłaty

Nie pobiera się


Termin i sposób realizacji

do 30 dni


Podstawa prawna

Art. 21 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1610, z 2017 r. poz. 1442, 1529);

Uchwała Nr XXXIX/277/2009 Rady Miejskiej w Dębnie w sprawie: zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Dębno


Tryb odwoławczy

Nie przysługuje


Dodatkowe informacje, uwagi

  1. W celu dostosowania warunków zamieszkania do aktualnej sytuacji rodzinnej materialnej i mieszkaniowej lokatorów wynajmujący składa ofertę o zamianę aktualnie zajmowanego lokalu.
  2. Zamiany lokali dokonuje się z urzędu lub poprzez pośredniczenie w zamianach międzylokatorskich na wniosek najemcy. 

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w ciągu 14 dni.