Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Urząd Miejski w Dębnie

WYDAWANIE ODPISÓW AKTU STANU CYWILNEGO

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

1. Dokument tożsamości - do wglądu.

2. Wypełniony wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego (druk do pobrania w siedzibie USC lub na stronie www.bip.debno.pl - w zakładce eBOI).

wniosek o wydanie odpisu a.s.c.docx

3. Oryginał dowodu wpłaty (o ile jest wymagana).


Komórka organizacyjna

Urząd Stanu Cywilnego
ul. Adama Mickiewicza 32
74-400 Dębno

tel.: 95 760 23 37
e-mail: usc@debno.pl


Opłaty

- za każdy odpis skrócony - 22,00 zł

- za każdy odpis zupełny - 33,00 zł

- za każdy odpis wielojęzyczny - 22,00 zł

- za zaświadczenie o dokonanych w księgach wpisach lub o ich braku - 24,00 zł

- za zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego - 24,00 zł

- pełnomocnictwo: 17,00 zł. Pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu zwolnione jest z opłaty  skarbowej. pełnomocnictwo.docx

Opłatę skarbową można uiścić w siedzibie USC -  jedynie kartą płatniczą, bądź bezpośrednio na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Dębnie: GBS Oddz. Dębno 50 8355 0009 0007 7028 2000 0001.

Zwolnienia z opłaty skarbowej określa ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.


Termin i sposób realizacji

1. Wydanie odpisu aktu stanu cywilnego z ksiąg przechowywanych w tutejszym urzędzie następuje w terminie do 7 dni roboczych od daty złożenia wniosku.

2. Wydanie odpisu aktu stanu cywilnego z ksiąg przechowywanych w innych USC następuje po przeniesieniu aktu do rejestru przez dany urząd w terminie do 10 dni roboczych od daty złożenia wniosku.

3. Wniosek można złożyć w następujący sposób:

- osobiście bądź przez pełnomocnika w siedzibie USC. Pełnomocnik dołącza do wniosku oryginał pełnomocnictwa.

- listownie przez operatora pocztowego (wymagany czytelny podpis wnioskodawcy)

- za pomocą platformy ePUAP

 


Podstawa prawna

1. Art. 44-45 ustawy z dnia 28 listopada 2014 roku Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz. U. 2021, poz. 709).

2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. 2021, poz 1923).

3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021, poz. 735).


Tryb odwoławczy

Od decyzji o odmowie wydania aktu stanu cywilnego przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Wojewody Zachodniopomorskiego, za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Dębnie, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.


Dodatkowe informacje, uwagi

1. Odpis aktu stanu cywilnego i zaświadczenie o zamieszczonych lub niezamieszczonych w Rejestrze Stanu Cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby wydaje się osobie, której akt dotyczy lub jej małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu, przedstawicielowi ustawowemu, opiekunowi prawnemu, osobie, która wykaże w tym interes prawny, sądowi, prokuratorowi, organizacjom społecznym, jeżeli jest to zgodne z ich celem statutowym i przemawia za tym interes społeczny oraz organom administracji publicznej, jeżeli jest to konieczne do realizacji ich ustawowych zadań.

2. Odpis wielojęzyczny aktu małżeństwa nie może zostać wydany, jeżeli przynajmniej jeden z małżonków zmienił nazwisko decyzją administracyjną lub poprzez powrót do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa.

3. Składając wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego za pośrednictwem platformy ePUAP z opcją odbioru dokumentu "na adres skrzynki e-PUAP", należy pamiętać, iż taki odpis w formie elektronicznej może być wykorzystany wyłącznie w systemach informatycznych instytucji, do których jest przekazywany. Wydruk takiego odpisu nie jest dokumentem urzędowym.