Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Urząd Miejski w Dębnie

POSTĘPOWANIE UPROSZCZONE W SPRAWACH ZGROMADZEŃ.

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

POSTĘPOWANIE UPROSZCZONE W SPRAWACH ZGROMADZEŃ.

W przypadku gdy organizator zgromadzenia uzna, że planowane zgromadzenie nie będzie powodować utrudnień w ruchu drogowym, a w szczególności powodować zmiany w jego organizacji, do organizacji takiego zgromadzenia organizator może zastosować uproszczony tryb zawiadomienia o zgromadzeniu.

WYMAGANY  FORMULARZ w postępowaniu uproszczonym:

Organizator zgromadzenia, zawiadamia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 2 dni przed planowaną datą zgromadzenia.

DANE JAKIE POWINNO ZAWIERAĆ ZAWIADOMIENIE:

1. imię i nazwisko organizatora zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z nim;
2. datę, godzinę i miejsce rozpoczęcia zgromadzenia, przewidywany czas trwania, przewidywaną liczbę uczestników oraz ewentualną trasę przejścia ze wskazaniem miejsca zakończenia zgromadzenia;
3. ewentualne zagrożenia, które w jego ocenie mogą pojawić się w trakcie zgromadzenia.

Wniosek w pliku Word

Pobierz wniosek w postaci pliku Word typu .doc

 

 

  


Komórka organizacyjna

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW – zgromadzenia w trybie uproszczonym:
- złożenie:

 •  telefonicznie: tel. 95-760-2008
 • fax 95-760-2030
 • na adres poczty elektronicznej – sm@debno.pl

- odbiór:

Informację o miejscu i terminie organizowanego zgromadzenia zamieszcza się niezwłocznie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Dębna.

 

SPRAWY PROWADZI i INFORMACJI UDZIELA:

 • Małgorzata Borszcz  - Inspektor ds. ewidencji ludności w Biurze Dowodów Osobistych i Ewidencji Ludności Urzędu Miasta,pok. nr 7, tel. 95-760-4921;
 • Zbigniew Podziński -  Komendant Straży Miejskiej, pok. nr 4, tel. 95-760-2008;

Opłaty

Nie podlega opłacie skarbowej.


Termin i sposób realizacji

Niezwłocznie.


Podstawa prawna

Ustawa z dnia 24 lipca 2015 roku Prawo o zgromadzeniach (Dz.U. z 2015 r. poz. 1485).

 


Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji o zakazie zgromadzenia wnosi się bezpośrednio do Sądu Okręgowego w Szczecinie w terminie 24 godzin od jej udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej. Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji o zakazie zgromadzenia.


Dodatkowe informacje, uwagi

GODZINY PRACY URZĘDU:

poniedziałek – 7.00 – 16.00, wtorek, środa, czwartek  - 7.00 – 15.00, piątek 7.00-14.00.