Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Urząd Miejski w Dębnie

ZGŁOSZENIE ZAMIARU USUNIĘCIA (WYCIĘCIA) DRZEWA

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

W przypadku zamiaru usunięcia drzew, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej zamiast zezwolenia wymagane jest dokonanie zgłoszenia.

 

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa musi zawierać:

1. imię i nazwisko wnioskodawcy,

2. oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma być usunięte,

3. rysunek albo mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości,

4. jeżeli nieruchomość stanowi współwłasność kilku osób fizycznych – zgodę pozostałych właścicieli na usunięcie drzewa.

 

Wskazane jest również podanie przyczyny usuwania drzewa.

 

Druk zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa


Komórka organizacyjna

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska, ul. Piłsudskiego 5

pokój nr 34, budynek B, II piętro

nr telefonu 095 760 30 02 do 04 wew. 142


Opłaty

Brak, chyba że w terminie 5 lat od dnia dokonania oględzin właściciel nieruchomości wystąpi o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, a budowa ta będzie miała związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosło usunięte drzewo, wówczas burmistrz nałoży na właściciela nieruchomości decyzję nakładającą obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzewa.

Opłata naliczona zostanie na podstawie danych ustalonych w protokole oględzin.


Termin i sposób realizacji

Oględziny drzewa odbędą się w terminie do 3 tygodni od dnia zgłoszenia.

Następnie w ciągu 2 tygodni po dniu oględzin burmistrz ma prawo wnieść sprzeciw wobec usunięcia drzewa.

Jeśli po upływie ww. dwóch tygodni od oględzin nie otrzymał Pan/Pani decyzji wnoszącej sprzeciw oznacza to zgodę na usunięcie drzewa. Drzewo można wówczas usunąć w terminie do 6 miesięcy licząc od dnia, w którym odbyły się ogledziny.


Podstawa prawna

Art. 83f ust. 4 do 20 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz.U. z 2020 poz. 55)


Tryb odwoławczy

Od decyzji wnoszącej sprzeciw służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Dębna (ul. Marsz. J. Piłsudskiego 5, 74-400 Dębno) w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.


Dodatkowe informacje, uwagi

Obowiązkowi zgłoszenia podlegają drzewa, których obwód pnia mierzony na wysokości 5 cm nad ziemią przekracza:

1) 80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego;

2) 65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;

3) 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew.

 

W przypadku nieusunięcia drzewa przed upływem 6 miesięcy od dnia oględzin usunięcie drzewa może nastąpić dopiero po ponownym dokonaniu zgłoszenia.