Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Urząd Miejski w Dębnie

ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO CYWILNEGO I WYZANIOWEGO ZE SKUTKAMI CYWILNYMI

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

1. Dokumenty tożsamości - do wglądu.
2. Obywatele polscy nie muszą składać żadnych dodatkowych dokumentów - dane pobierane są z Rejestru Stanu Cywilnego (w przypadku braku danych w tym rejestrze, USC w którym przyjmowane są zapewnienia wystąpi ze zleceniem do właściwego USC o migrację niezbędnych aktów stanu cywilnego).
        Nupturienci składają pisemne zapewnienie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa przed Kierownikiem USC, przygotowane na miejscu przez urzędnika. Jest ono ważne przez okres 6 miesięcy od daty ich złożenia.
3. W przypadku, gdy jedną z osób jest cudzoziemiec:
a) odpis aktu urodzenia wraz z jego tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego,
b) odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu lub unieważnieniu z jego tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego (osoby, które wcześniej pozostawały w związku małżeńskim),
c) dokument stwierdzający możliwość zawarcia małżeństwa według prawa ojczystego lub prawomocne postanowienie sądu o zwolnieniu cudzoziemca od obowiązku przedłożenia takiego dokumentu.
        Wszystkie dokumenty zagraniczne wydane w językach obcych powinny być składane wraz z ich urzędowym tłumaczeniem na język polski przez:
- tłumacza przysięgłego języka polskiego wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości
- tłumacza przysięgłego języka polskiego uprawnionego do dokonywania takich tłumaczeń w państwach członkowskich UE lub EOG,
- konsula.
        Nie podlegają tłumaczeniu odpisy aktów wydane na druku wielojęzycznym (unijnym).
4. Cudzoziemiec nieznający języka polskiego składa zapewnienie w obecności tłumacza (udział tłumacza zapewniają osoby składające zapewnienie).
5. Jeżeli zawarcie związku małżeńskiego ma mieć miejsce poza siedzibą USC, oprócz wyżej wymienionych dokumentów, należy złożyć dodatkowy wniosek o udzielenie ślubu poza siedzibą USC. Kierownik USC w Dębnie może udzielić ślubu tylko na terenie naszej gminy.


Komórka organizacyjna

Urząd Stanu Cywilnego
ul. Adama Mickiewicza 32
74-400 Dębno

tel.: 95 760 23 37
e-mail: usc@debno.pl


Opłaty

1. Za sporządzenie aktu małżeństwa - 84 zł.
2. Za wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego okresu oczekiwania na ślub - 39 zł.
3. Ślub poza siedzibą USC (z wyłączeniem ślubów zawieranych w stanie zagrażającym zdrowiu lub życiu, np. w szpitalu / domu), opłata dodatkowa wynosi 1.000 zł.
4. W przypadku składania zapewnień przed Kierownikiem USC w Dębnie, a zawarciem związku małżeńskiego i jego rejestracją w innym USC, należy pamiętać, iż opłata skarbowa od sporządzenia aktu małżeństwa (84 zł) winna być wniesiona na rachunek bankowy Urzędu Miasta/Gminy - zgodnie z miejscem zawarcia małżeństwa.


Opłatę skarbową można uiścić w siedzibie USC -  jedynie kartą płatniczą, bądź bezpośrednio na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Dębnie: GBS Oddz. Dębno 50 8355 0009 0007 7028 2000 0001.
 


Termin i sposób realizacji

Formalności związane ze zgłoszeniem zamiaru zawarcia małżeństwa, odebranie zapewnień o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, załatwiane są od ręki, pod warunkiem, że akty stanu cywilnego sporządzone poza tutejszym USC są wprowadzone do Systemu Rejestrów Państwowych.

Ustalenie terminu ślubu cywilnego lub wydanie zaświadczenia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa - w dniu podpisania dokumentów.

Zaświadczenie do ślubu konkordatowego ważne jest przez okres 6 miesięcy od daty jego wydania.


Podstawa prawna

1. Art. 13, 15, 22, 30-32, 47, 76-80, 84-89 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz. U. 2021, poz. 709).
2. Art. 1 § 1, art. 3-7, art. 9 § 1, 10-15, 25, 88 § 1 i 2, 891 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz. U. 2020, poz. 1359).


Tryb odwoławczy

Kierownik USC odmawia przyjęcia oświadczeń o wstąpienie w związek małżeński, jeśli stwierdzi, że w świetle prawa polskiego istnieją okoliczności wyłączające zawarcie małżeństwa informując przy tym o przyczynach odmowy.
O tym czy okoliczności przedstawione przez Kierownika USC uzasadniają odmowę dokonania czynności rozstrzyga, na wniosek osób zainteresowanych, Sąd Rejonowy właściwy ze względu na siedzibę USC.


Dodatkowe informacje, uwagi

1. Zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa należy złożyć nie wcześniej niż 6 miesięcy przed planowanym terminem ślubu, a nie później niż miesiąc przed nim (w dowolnym USC na terenie kraju). W przypadku osób przebywających za granicą, zapewnienia można złożyć przed konsulem.
2. Nie mogą zawrzeć małżeństwa osoby niemające ukończonych 18 lat, ubezwłasnowolnione całkowicie, dotknięte chorobą psychiczną, spokrewnione lub spowinowacone w linii prostej oraz pozostające w innym związku małżeńskim.
3. Małżeństwo cywilne mnie może być zawarte przed upływem miesiąca od dnia podpisania zapewnień. Z ważnych względów, Kierownik USC może wyrazić zgodę i wydać pisemne zezwolenie na skrócenie miesięcznego terminu, po złożeniu przez zainteresowanych uzasadnionego wniosku.
4. Po sporządzeniu aktu małżeństwa wydawany jest - z urzędu - 1 odpis skrócony. Każdy kolejny odpis można pobierać, na wniosek, w dowolnym USC w kraju.