Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Urząd Miejski w Dębnie

Rejestracja żłobka lub klubu dziecięcego

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

1.Wniosek o wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

2.oświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON  i identyfikacji podatkowej NIP;
3. oświadczenie o spełnianiu warunków lokalowych;

4.w przypadku osoby fizycznej oświadczenie  o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie;  
5. w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej wyciąg z rejestru publicznego potwierdzający status podmiotu;

6.oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do lokalu, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy

7.w przypadku osoby fizycznej – numer PESEL

8.oświadczenie w celu potwierdzenia dokonanej opłaty za wpis do rejestru

Podmiot jest zobowiązany do przedstawienia do wglądu :

• przed uzyskaniem wpisu do rejestru, należy przedstawić pozytywną opinię komendanta miejskiej Państwowej Straży Pożarnej oraz Powiatowego Państwowego Inspektora Sanitarnego potwierdzające, iż w lokalu zapewnione są bezpieczne i higieniczne warunki pobytu dzieci. Analizie poddana zostanie również dokumentacja potwierdzająca kwalifikacje osoby kierującej placówką oraz osób pełniących funkcje opiekunów.

 

Wniosek w pliku Word

Pobierz wniosek w postaci pliku Word typu .doc


/pliki/debno/pliki/wniosek%20o%20wpis%20do%20rejestru%20%C5%BC%C5%82obk%C3%B3w%20lub%20klub%C3%B3w%20dzieci%C4%99cych(1).doc


Komórka organizacyjna

Wydział Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Dębnie, ul. Chojeńska 3, pokój nr 22


Opłaty

Opłata za wpis – wysokość 10% minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego zgodnie z przepisami o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

Wysokość opłaty za wpis określiła Rada Miejska w Dębnie Uchwałą nr XV/104/2015 z dnia 29.10.2015r i wynosi 10% minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego zgodnie z przepisami o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

Opłaty za wpis należy dokonać przelewem na rachunek bankowy:

GBS Barlinek O/Dębno
nr konta: 50 8355 0009 0007 7028 2000 0001
lub bezpośrednio w kasie Urzędu przy ul. Piłsudskiego 5


Termin i sposób realizacji

Organ prowadzący rejestr działalności regulowanej jest obowiązany dokonać wpisu przedsiębiorcy do  tego rejestru w terminie 7 dni od dnia wpływu do tego organu wniosku o wpis.


Podstawa prawna

1.Ustawa z dnia 04 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2019 poz. 409 ze zm.)

2.Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy

3. Uchwała nr XV/104/2015 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 29 października 2015roku w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Burmistrza Dębna (Dz. U woj. Zachodniopomorskiego z 2015 poz. 5277)


Tryb odwoławczy

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Szczecinie, za pośrednictwem Burmistrza Dębna, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.


Dodatkowe informacje, uwagi

Nie są rozpatrywane wnioski niekompletne i złożone po terminie.

Za treść karty informacyjnej odpowiada Kierownik OKiS