Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Urząd Miejski w Dębnie

WNIOSEK O WPIS DO REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU GMINY DĘBNO

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

I. WYMAGANE DOKUMENTY :

Wniosek o wpis do rejestru powinien zawierać :

1.      Firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy:

2.      Numer identyfikacji podatkowej (NIP):

3.      Numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada:

4.      Określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych1

 

II. Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do spełniania następujących wymagań:

1)      Posiadania wyposażenia umożliwiającego odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz zapewnienia jego odpowiedniego stanu technicznego,

2)      Utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów i urządzeń do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;

3)      Spełniania wymagań technicznych dotyczących wyposażenia pojazdów do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;

4)      Zapewnienia odpowiedniego usytuowania i wyposażenia bazy magazynowo-transportowej.

5)      Przekazywania odebranych odpadów od właścicieli nieruchomości selektywnie zebranych odpadów do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów;

6)      Przekazywania odebranych odpadów od właścicieli zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych;

7)      Sporządzania kwartalnych sprawozdań zgodnie z art. 9n ust.1 cyt. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

 

Załączniki:

     

Nr1  Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbioru  i transportu odpadów komunalnych

Nr 2    Dowód wpłaty opłaty skarbowej w kwocie 50 zł

Wniosek w pliku Word

Pobierz wniosek w postaci pliku Word typu .doc

 


Komórka organizacyjna

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska pok.33


Opłaty

Pobiera się opłatę skarbową za wpis do rejestru w wysokości 50,- zł

 

- opłata skarbowa za wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości - 50 zł  na podstawie części I ust. 36 pkt 9a ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006r. Nr 225 poz. 1635 z późn. zm.);

- na podstawie art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 1 lipca 2011 t. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 152 poz. 897) przedsiębiorcy, którzy w dniu 1 stycznia 2012 r. posiadają zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, są  zwolnieni z wnoszenia opłaty skarbowej za wpis do rejestru działalności regulowanej;

- opłata skarbowa za zmianę wpisu do rejestru działalności regulowanej, dotyczącej rozszerzenia zakresu działalności objętej wpisem (50 % stawki określonej od wpisu) tj. - 25 zł;

- opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia – od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury) - 17 zł;

- opłata skarbowa za poświadczenie zgodności duplikatu, odpisu, wyciągu, wypisu lub kopii dokonane przez organ administracji samorządowej, od każdej pełnej lub zaczętej strony - 5 zł;

 

Opłatę skarbową uiścić należy: przelewem lub przekazem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego
w Dębnie :  Bank GBS O/Dębno   50 8355 0009 007 7028 2000 0001   lub w kasie Urzędu Miejskiego w Dębnie z dopiskiem „opłata skarbowa za wpis do rejestru”.


Termin i sposób realizacji

Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze.


Podstawa prawna

art.9c  ustawy z dnia 13 września 1996 r.  o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (J.t.: Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008  z późniejszymi zmianami)


Tryb odwoławczy

Od decyzji odmawiającej dokonania wpisu lub zmiany wpisu przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie należy złożyć za pośrednictwem Burmistrza Dębna.


Dodatkowe informacje, uwagi

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.