Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Urząd Miejski w Dębnie

Dotacje dla szkół i placówek niepublicznych

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

1.Wniosek o przyznanie dotacji niepublicznej szkole/przedszkolu/innej formie wychowaniu przedszkolnego na rok...........

Wniosek w pliku Word

2.Informacja o faktycznej liczbie uczniów w miesiącu ............................... roku................

informacja o faktycznej liczbie uczniów w danym miesiącu  - plik WORD

 

3.Rozliczenie roczne z przyznania dotacji niepublicznej szkole/przedszkolu/ innej formie wychowaniu przedszkolnego za rok........

rozliczenie roczne - plik WORD


Komórka organizacyjna

Wydział Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Dębnie, ul. Chojeńska 3, pokój nr 22


Termin i sposób realizacji

Do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji


Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych
2. Ustawa z dnia 14  czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego

3. UCHWAŁA NR XXIX/242/2020 RADY MIEJSKIEJ DĘBNA z dnia 26 listopada 2020 r.w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Gminy Dębno oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji ( Dz. U. Woj. Zachodniopomorskiego z 2020r., poz. 5313)