Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Urząd Miejski w Dębnie

PRZENIESIENIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH, NA RZECZ INNEGO PODMIOTU

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Wniosek o przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, na rzecz innego podmiotu powinien zawierać:

1. Imię, nazwisko lub nazwę oraz siedzibę podmiotu wnioskodawcy.

2. określenie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, będącej przedmiotem wniosku ze wskazaniem znaku, daty jej wydania oraz przedmiotu decyzji

3. określenie podmiotu, na rzecz którego ma zostać przeniesiona decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

4. podpis wnioskodawcy (pełnomocnika)

5. wykaz załączników składanych do wniosku

Wniosek (doc, 88 kB)


Załączniki do wniosku o przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach:

1. zgoda Strony, na rzecz której decyzja została wydana, na przeniesienie tej decyzji na inny podmiot;

2. oświadczenie podmiotu, na rzecz którego decyzja ma zostać przeniesiona, o tym, że przyjmuje warunki zawarte w decyzji podlegającej przeniesieniu,

3. dowód wniesienia opłaty skarbowej


Komórka organizacyjna

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska, ul. Piłsudskiego 5

pokój nr 34, budynek B, II piętro

nr telefonu 95 760 30 02 do 04 wew. 142


Opłaty

Opłata skarbowa za wydanie decyzji - 105zł

W przypadku dołączenia pełnomocnictwa – 17zł od każdego stosunku pełnomocnictwa


Termin i sposób realizacji

Postępowanie kończy się wydaniem decyzji w terminie 30 dni.


Podstawa prawna

Art. 72a ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity DZ.U. 2020r. poz. 283 ze zm.- tzw. ustawa ooś)


Tryb odwoławczy

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Dębna (ul. Marsz. J. Piłsudskiego 5, 74-400 Dębno) w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.


Dodatkowe informacje, uwagi

Stronami w postępowaniu o przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach są podmioty, między którymi ma być dokonane przeniesienie decyzji.