Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Urząd Miejski w Dębnie

EWIDENCJA PÓL BIWAKOWYCH I ICH KATEGORYZACJA

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Wniosek zawierający następujące informacje:

1. nazwę i siedzibę lub nazwisko i imię przedsiębiorcy oraz adres przedsiębiorcy świadczącego usługi hotelarskie w obiekcie objętym wnioskiem

2. nazwa obiektu

3. określenie położenia obiektu i jego adres

4. charakter świadczonych usług (stały, sezonowy, czas trwania sezonu)

5. dane osoby upoważnionej do reprezentowania wnioskodawcy w postępowaniu o ustalenie rodzaju i nadanie kategorii

6. wskazanie zaszeregowania do określonego rodzaju i kategorii, dla obiektu objętego wnioskiem

7. opis obiektu potwierdzający stopień spełnienia minimalnych wymagań dla rodzaju i kategorii objętego wnioskiem (liczba miejsc noclegowych, zakres świadczonych usług)

8. oświadczenie, że wszystkie dane zawarte we wniosku zostały wpisane zgodnie ze stanem faktycznym na dzień dokonania zgłoszenia.

Wniosek w pliku Word

Załączniki do wniosku:

1) Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań budowlanych,

2) Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań przeciwpożarowych (aktualna opinia Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Myśliborzu)

3) Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań sanitarnych (aktualna opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myśliborzu)

4) Zaświadczenie (poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię) o numerze identyfikacyjnym REGON przedsiębiorcy, wydane przez właściwy Urząd Statystyczny

5) Odpis z Krajowego Rejestru Sadowego, albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

6) wypełniony załącznik nr 2 - wymagania co do wyposażenia oraz zakresu świadczonych usług dla pól biwakowych

7) Dowód opłaty skarbowej

8) Dowód wniesienia opłaty za dokonanie oceny spełniania przez obiekt hotelarski wymagań co do wyposażenia oraz zakresu świadczonych usług.

 

II. W przypadku zmiany jakichkolwiek danych dot. pola biwakowego należy dokonać zgłoszenia zmiany:

Wniosek w pliku Word

 

III. W przypadku zakończenia świadczenia usług dot. pola biwakowego należy dokonać zgłoszenia w tym zakresie:

Wniosek w pliku Word


Komórka organizacyjna

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska, ul. Piłsudskiego 5

pokój nr 34, budynek B, II piętro

nr telefonu 095 760 30 02 do 04 wew. 142


Opłaty

opłata skarbowa za wydaną decyzję w wysokości 10 zł

opłata za ocenę pól biwakowych w wysokości 100zł


Termin i sposób realizacji

Zaszeregowanie następuje w terminie 30 dni w formie decyzji, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.


Podstawa prawna

Art. 38 i 39 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 238 z późn.zm.)

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 2166 z późn.zm.)


Tryb odwoławczy

Od decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Dębna (ul. Marsz. J. Piłsudskiego 5, 74-400 Dębno) w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.


Dodatkowe informacje, uwagi

1. Opłatę za dokonanie oceny obiektu hotelarskiego należy wnieść na konto Urzędu Miejskiego w Dębnie.

2. Przedsiębiorca świadczący usługi hotelarskie zobowiązany jest poinformować Burmistrza Dębna o okolicznościach powodujących zmianę rodzaju lub kategorii obiektu hotelarskiego oraz o zakończeniu świadczenia usług hotelarskich.