Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Urząd Miejski w Dębnie

ROZKŁADANIE NA RATY OPŁATY ZA KORZYSTANIE Z CMENTARZY KOMUNALNYCH NA TERENIE MIASTA I GMINY DĘBNO

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Wypełniony druk wniosku o rozłożenie na raty opłat za korzystanie z cmentarzy, należy złożyć do Burmistrza Dębna w przypadku cmentarzy wiejskich (poza cmentarzem w Różańsku) lub do administratora cmentarzy w przypadku cmentarzy miejskich przy Kościuszki i ul.Włościańskiej oraz cmentarza we wsi Różańsko.

Wniosek jest podstawą do zawarcia umowy-ugody z zarządzającym cmentarzem.


Komórka organizacyjna

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska – pokój nr 33


Opłaty

Opłaty za korzystanie z cmentarzy  reguluje uchwała Nr XXIX/229/2012 Rady Miejskiej
w Dębnie z dnia 25 października 2012r. w sprawie opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych na terenie miasta i gminy Dębno.

Za wniosek i umowę nie pobiera się opłat.


Termin i sposób realizacji

Złożony wniosek rozpatrywany jest niezwłocznie nie dłużej niż w ciągu miesiąca. Umowa-ugody zawierana jest z opiekunem grobu zgodnie z zadeklarowanymi informacjami.


Podstawa prawna

art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (t.j.: Dz.U.z 2011r. Nr 118, poz. 687) w związku z  § 1 uchwały Nr XXIX/229/2012 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 25 października 2012r. w sprawie opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych na terenie miasta i gminy Dębno w oparciu o Zarządzenie Burmistrza Dębna Nr 28 /13 /2013 z dnia 16 kwietnia 2013r. w sprawie przyjęcia Regulaminu rozkładania na raty opłat za korzystanie z cmentarzy.


Tryb odwoławczy

 Brak


Dodatkowe informacje, uwagi

Wniosek dotyczy wyłącznie opłat za rezerwację miejsca pod grób po upływie 20 lat ważności opłaty za miejsce na cmentarzach na terenie miasta i gminy Dębno.

Za treść i aktualizację karty odpowiada kierownik Wydziału GNiOŚ​