Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Urząd Miejski w Dębnie

DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach powinien zawierać:

1. Imię, nazwisko lub nazwa oraz adres wnioskodawcy (inwestora)

2. w przypadku wniosku składanego przez pełnomocnika - Imię, nazwisko lub nazwa oraz adres pełnomocnika

3. określenie jakiego przedsięwzięcia dotyczy wniosek (w tym nazwa inwestycji)

4. podpis wnioskodawcy (pełnomocnika)

5. wykaz załączników składanych do wniosku

Wniosek (doc, 88 kB)


Załączniki do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach:

1. raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko;

2. karta informacyjna przedsięwzięcia w przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko oraz w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, gdy wnioskodawca wystąpił o ustalenie zakresu raportu w trybie art. 69;

Raport i kartę składa się w formie pisemnej + w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych (wskazany jest format z możliwością edycji doc. lub pdf).

Raport i kartę składa się w liczbie odpowiednio po jednym egzemplarzu dla: Burmistrza Dębna i każdego organu opiniującego i uzgadniającego, tj. nie mniej niż w 4 egzemplarzach (w sytuacji gdy przedsięwzięcie wymaga uzyskania pozwolenia integrowanego – w 5 egzemplarzach).

3. poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej, w postaci papierowej lub elektronicznej, obejmującą przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz przewidywany obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie*

Przez obszar oddziaływania rozumie się:

1) przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obszar znajdujący się w odległości 100 m od granic tego terenu lub

2) działki, na których w wyniku realizacji, eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia zostałyby przekroczone standardy jakości środowiska, lub

3) działki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, które może wprowadzić ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej aktualnym przeznaczeniem.

4. mapę z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, na który będzie oddziaływać to przedsięwzięcie w wariancie zaproponowanym przez Inwestora (obszar oddziaływania został wyjaśniony powyżej) w postaci papierowej oraz elektronicznej;

mapa musi być sporządzona na podkładzie wykonanym na podstawie kopii mapy ewidencyjnej, o której mowa w pkt. 3 (np. na kserokopii lub skanie tej mapy); należy na niej zaznaczyć granice terenu przedsięwzięcia oraz wyznaczyć odległość 100 m od granic tego terenu; mapa ta musi być sporządzona w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych;

5. w przypadku przedsięwzięć wymagających koncesji lub decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4-5, prowadzonych w granicach przestrzeni niestanowiącej części składowej nieruchomości gruntowej, oraz przedsięwzięć dotyczących urządzeń piętrzących I, II i III klasy budowli, inwestycji w zakresie terminalu oraz strategicznej inwestycji w sektorze naftowym, zamiast kopii mapy, o której mowa w pkt 3 - mapę przedstawiającą dane sytuacyjne i wysokościowe, sporządzoną w skali umożliwiającej szczegółowe przedstawienie przebiegu granic terenu, którego dotyczy wniosek, oraz obejmującą obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie;

6. wypis z rejestru gruntów lub inny dokument, w postaci papierowej lub elektronicznej, wydane przez organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków, pozwalający na ustalenie stron postępowania, zawierający co najmniej numer działki ewidencyjnej oraz, o ile zostały ujawnione: numer jej księgi wieczystej, imię i nazwisko albo nazwę oraz adres podmiotu ewidencyjnego, obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.

Jeżeli liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 10, nie wymaga się dołączenia wypis z rejestru gruntów. Wnioskodawca powinien wówczas zawrzeć we wniosku informację o tym, że liczba stron przekracza 10. W razie wątpliwości burmistrz może wezwać inwestora do dołączenia dokumentu, o którym mowa wyżej, w zakresie niezbędnym do wykazania, że liczba stron postępowania faktycznie przekracza 10.

7. wykaz działek przewidzianych do prowadzenia prac przygotowawczych polegających na wycince drzew i krzewów, o ile prace takie przewidziane są do realizacji - w przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - wydawanej na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1474)

8. analizę kosztów i korzyści, o której mowa w art. 10a ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 755 ze zm.) - w przypadku zamiaru realizacji przedsięwzięcia przez przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej lub ciepła, przesyłaniem i dystrybucją ciepła oraz innych przedsiębiorców, planujących budowę, przebudowę lub znaczną modernizację jednostki wytwórczej o mocy nominalnej cieplnej powyżej 20 MW, sieci ciepłowniczej lub sieci chłodniczej.

9. dowód opłaty skarbowej za wydanie decyzji (205,00zł)

10. w przypadku wniosku składanego przez pełnomocnika - oryginał bądź notarialnie poświadczona kopia pełnomocnictwa (wraz z dowodem opłaty skarbowej).


Komórka organizacyjna

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska, ul. Piłsudskiego 5

pokój nr 34, budynek B, II piętro

nr telefonu 95 760 30 02 do 04 wew. 142


Opłaty

Opłata skarbowa za wydanie decyzji - 205zł

W przypadku dołączenia pełnomocnictwa – 17zł od każdego stosunku pełnomocnictwa


Termin i sposób realizacji

Postępowanie kończy się wydaniem decyzji.

Przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko - ok. 3 miesięcy

Przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko - ok. 6 miesięcy.

Ww. terminy wynikają z konieczności dokonywania uzgodnień i zasięgania opinii innych organów i mogą być wydłużone jeśli taka konieczność wyniknie w trakcie postępowania.


Podstawa prawna

Art. 73 i art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity DZ.U. 2020r. poz. 283 ze zm.- tzw. ustawa ooś)


Tryb odwoławczy

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Dębna (ul. Marsz. J. Piłsudskiego 5, 74-400 Dębno) w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.


Dodatkowe informacje, uwagi

Karta informacyjna przedsięwzięcia powinna zostać sporządzona zgodnie z art. 62a ustawy ooś. Wszystkie informacje w niej zawarte powinny uwzględniać dostępne wyniki innych ocen wpływu na środowisko, przeprowadzonych na podstawie odrębnych przepisów.

Karta informacyjna przedsięwzięcia powinna być podpisana przez autora, a w przypadku gdy jej wykonawcą jest zespół autorów - przez kierującego tym zespołem, wraz z podaniem imienia i nazwiska oraz daty (dzień-miesiąc-rok) jej sporządzenia.

 

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko powinien zawierać informacje wskazane w art. 66 ustawy ooś oraz informacje wskazane w postanowieniu nakładającym obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Raport powinien zawierać m.in. datę sporządzenia (dzień-miesiąc-rok), imię, nazwisko i podpis autora, a w przypadku gdy wykonawcą raportu jest zespół autorów – imię, nazwisko i podpis kierującego tym zespołem oraz imiona, nazwiska i podpisy członków zespołu autorów;
Do raportu należy załączyć oświadczenie autora, a w przypadku gdy wykonawcą raportu jest zespół autorów – kierującego tym zespołem, o spełnieniu wymagań, o których mowa poniżej. Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie ma obowiązek zawarcia w nim klauzuli o treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.” Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Autorem raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku zespołu autorów - kierującym tym zespołem powinna być osoba, która:

1) ukończyła, w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym i nauce, co najmniej studia pierwszego stopnia lub studia drugiego stopnia, lub jednolite studia magisterskie na kierunkach związanych z kształceniem w zakresie:
a) nauk ścisłych z dziedzin nauk chemicznych,
b) nauk przyrodniczych z dziedzin nauk biologicznych oraz nauk o Ziemi,
c) nauk technicznych z dziedzin nauk technicznych z dyscyplin: biotechnologia, górnictwo i geologia inżynierska, inżynieria środowiska,
d) nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych z dziedzin nauk rolniczych, nauk leśnych lub
2) ukończyła, w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym i nauce, studia pierwszego stopnia lub drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, i posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie w pracach w zespołach autorów przygotowujących raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko lub prognozy oddziaływania na środowisko lub była co najmniej pięciokrotnie członkiem zespołów autorów przygotowujących raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko lub prognozy oddziaływania na środowisko.