Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Urząd Miejski w Dębnie

Sporządzenie testamentu

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Do wglądu:

 • dowody osobiste osób uczestniczących przy sporządzeniu testamentu

 


Komórka organizacyjna

Sekretarz  Gminy


Opłaty

Opłata skarbowa:

 • za sporządzenie testamentu - 22,00 zł.

Termin i sposób realizacji

Niezwłocznie.


Podstawa prawna

art. 951 § 1 i 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16 poz. 93 z późniejszymi zmianami)


Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.


Dodatkowe informacje, uwagi

 1. Oświadczenie, wskazujące osobę lub osoby, które mają nabyć pozostały po spadkodawcy spadek, musi być złożone przez spadkodawcę osobiście i ustnie w obecności Sekretarza Gminy
 2. Podczas składania przez spadkodawcę oświadczenia woli oprócz Sekretarza Gminy powinny być obecne dwie inne osoby jako świadkowie testamentu.
  Świadkiem nie może być przy sporządzaniu testamentu osoba:
  • nie mająca zdolności prawnej (małoletnia lub ubezwłasnowolniona),
  • niewidoma, głucha lub niema,
  • nie mogąca czytać i pisać,
  • nie władająca językiem, w którym spadkodawca składa swe oświadczenie,
  • skazana za fałszywe zeznania,
  • dla której w tym testamencie została przewidziana jakakolwiek korzyść, a także małżonek tej osoby, jej krewni i powinowaci pierwszego i drugiego stopnia oraz osoby pozostające z nią w stosunku przysposobienia.
 3. Z tej formy testamentu nie mogą korzystać osoby nieme lub głuche.