Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Urząd Miejski w Dębnie

Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

1. Wniosek o wydanie zezwolenia jednorazowego na sprzedaż napojów alkoholowych.
2. Załączniki:

 • kopia stałego zezwolenia na sprzedaż alkoholu z dowodem uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia w formie zaświadczenia (nie dotyczy zezwoleń wydanych przez Gminę Dębno).

Oryginały dokumentów do wglądu.  

Wniosek w pliku Word

Pobierz wniosek w postaci pliku Word typu .doc

Wniosek w pliku PDF

Pobierz wniosek w postaci pliku typu .pdf


Opłaty

Opłata za jednorazowe zezwolenie wynosi 1/12 rocznej opłaty za poszczególne rodzaje zezwoleń*.
* Opłata roczna wynosi:

 • 525 zł na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5 % alkoholu oraz piwa,
 • 525 zł na sprzedaż napojów alkoholowych 4,5 % - 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa),
 • 2100 zł na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18 % alkoholu.  

 

Opłatę można uiścić w kasie Urzędu lub na rachunku bankowym Urzędu Miejskiego w Dębnie – GBS Oddz. Dębno 50 8355 0009 0007 7028 2000 0001


Termin i sposób realizacji

 Do 30 dni.


Podstawa prawna

art. 181 ust.1, 2, 3, 5   ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 r., Nr 147 , poz. 1231  z późn. zmianami)


Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Burmistrza Dębna .  Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia.


Dodatkowe informacje, uwagi

 1. Jednorazowe zezwolenie otrzymują podmioty gospodarcze, które posiadają stałe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych. Zezwolenia wydawane są na 2 dni.
 2. Odbiór zezwolenia odbywa się za okazaniem dowodu osobistego przez wnioskodawcę lub pełnomocnika po okazaniu dowodu uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia.
 3. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia .