Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Urząd Miejski w Dębnie

UZNANIE OJCOSTWA DZIECKA

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Oświadczenie o uznaniu ojcostwa dziecka może być złożone przed urodzeniem się dziecka, w czasie trwania ciąży, bądź po urodzeniu się dziecka - osobiście, przed dowolnym Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego, Sądem Opiekuńczym, a za granicą przed konsulem lub osobą wyznaczoną do funkcji konsula.

Co musisz przygotować:

1. Ważne dokumenty tożsamości rodziców - do wglądu.
2. Przy uznaniu dziecka poczętego - zaświadczenie od lekarza o ciąży i przewidywanym terminie porodu.
3. Druki oświadczenia o uznaniu ojcostwa dziecka poczętego / urodzonego dostępne są w siedzibie USC.
 


Komórka organizacyjna

Urząd Stanu Cywilnego
ul. Adama Mickiewicza 32
74-400 Dębno

tel.: 95 760 23 37
e-mail: usc@debno.pl


Opłaty

Za przyjęcie oświadczenia - nie pobiera się opłaty.


Termin i sposób realizacji

Uznanie ojcostwa dziecka następuje, gdy mężczyzna od którego dziecko pochodzi oświadczy przed Kierownikiem USC, że jest biologicznym ojcem dziecka, a matka dziecka potwierdzi jednocześnie albo w ciągu 3 miesięcy od dnia oświadczenia mężczyzny, że ojcem dziecka jest ten mężczyzna. Oświadczenia o uznaniu ojcostwa dziecka mają postać protokołu.
Uznanie ojcostwa dziecka może nastąpić tylko wtedy, jeżeli z aktu urodzenia nie wynika ojcostwo innego mężczyzn

W przypadku uznania dziecka poczętego, Kierownik USC wydaje na wniosek matki lub ojca pisemne zaświadczenie potwierdzające uznanie ojcostwa. Po urodzeniu się dziecka, zgłoszenia jego urodzenia może wtedy dokonać jedno z rodziców.

Kto może dokonać uznania ojcostwa?

1. Mężczyzna, który jest biologicznym ojcem dziecka, ma ukończone 18 lat - wraz z matką dziecka - przed Kierownikiem USC.
2. Ojciec biologiczny, który jest niepełnoletni, ale ukończył 16 lat - wraz z matką dziecka - wyłącznie przed Sądem Opiekuńczym.
3. Poza granicami kraju, gdzie oboje rodzice albo jedno z nich są obywatelami polskimi - przed konsulem Rzeczypospolitej Polskiej.


Podstawa prawna

1. Art. 18, 22, 32 ust. 2, 63-67 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz. U. 2021, poz. 709).
2. Art. 72-77, 89, 891 i 901 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz. U. 2020, poz. 1359).


Tryb odwoławczy

Od sposobu rozstrzygnięcia sprawy nie przysługuje odwołanie.
W przypadku odmowy przyjęcia oświadczenia, matka oraz mężczyzna, który twierdzi, że jest ojcem dziecka zostaną poinformowani o przyczynach odmowy i możliwości uznania ojcostwa przed Sądem Opiekuńczym.


Dodatkowe informacje, uwagi

1. Uznanie ojcostwa nie może nastąpić po osiągnięciu przez dziecko pełnoletności, jeżeli dziecko zmarło przed osiągnięciem pełnoletności - uznanie ojcostwa może nastąpić w ciągu 6 miesięcy od dnia, w którym mężczyzna składający oświadczenie o uznaniu, dowiedział się o śmierci dziecka, nie później jednak niż do dnia, w którym dziecko osiągnęłoby pełnoletność.

2. Uznanie ojcostwa nie może zostać przyjęte, jeżeli toczy się postępowanie o ustalenie ojcostwa.

3. Nie można uznać dziecka już uznanego oraz wtedy, gdy zachodzi domniemanie pochodzenia dziecka od męża matki, chyba że domniemanie to zostanie obalone w postępowaniu sądowym.

4. W przypadku składania oświadczeń przez cudzoziemców, którzy nie posługują się językiem polskim, wymagana jest obecność tłumacza przysięgłego.