Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Urząd Miejski w Dębnie

Zasiłek szkolny

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

1.wniosek o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym – zasiłek szkolny przez rodziców lub pełnoletniego ucznia lub słuchacza kolegium

Wniosek w pliku Word

Pobierz wniosek w postaci pliku Word typu .doc

Wniosek w pliku PDF

Pobierz wniosek w postaci pliku typu .pdf


Komórka organizacyjna

Wydział Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Dębnie, ul. Chojeńska 1, pokój nr 22


Opłaty

Nie pobiera się.


Termin i sposób realizacji

Zgodnie z art. 90 e ust. 4  ustawy z dnia 7 września1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz 1327) -  zasiłek szkolny może być przyznany w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku


Podstawa prawna

1. ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020r. poz 1327)
2. ustawa z dnia 14  czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 poz. 256 zm.)

3.Uchwała nr  XXVI/186/2016 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Dębno (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego z 2016r, , poz.3175).

 


Tryb odwoławczy

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Szczecinie, za pośrednictwem Burmistrza Dębna, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.


Dodatkowe informacje, uwagi

Za treść karty informacyjnej odpowiada Kierownik OKiS