Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Urząd Miejski w Dębnie

POMOC PUBLICZNA - OSOBY FIZYCZNE

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o udzielenie ulgi;
 • Kserokopie dokumentów obrazujące sytuację materialno-bytową podatnika i członków jego rodziny prowadzących wspólne gospodarstwo domowe (w tym kserokopie dowodów obrazujących uzyskiwane dochody i ponoszone wydatki);
 • Oświadczenie podatnika o stanie majątkowym- nieruchomościach i ruchomościach;
 • Orzeczenie o przyznanej pomocy materialnej z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
 • Opis innych posiadanych zaległości;
 • Informacje o innych okolicznościach faktycznych (zdarzenia losowe) wpływające na sytuację podatnika;

Komórka organizacyjna

 • Wydział Finansowo-Budżetowy- pokój 24, tel. 0(95) 760 30 01-04 wew. 62

Termin i sposób realizacji

 • W przypadku odroczenia terminu płatności podatku wniosek może być złożony po ustaleniu wysokości zobowiązania podatkowego (decyzja) oraz przed upływem terminu płatności podatku;
 • W przypadku umorzenia podatku wniosek może być złożony po ustaleniu wysokości zobowiązania podatkowego (decyzja) oraz po upływie terminu płatności podatku;
   
 • Decyzję wydaje się w terminie do 2 mies. od daty złożenia wniosku

Podstawa prawna

 • Art., 207, art., 208, art. 165a, art. 169 § 1, art. 169 § 4, art. 67a, art.. 57,art. 220 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.);
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.);

Tryb odwoławczy

 1. Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie
  za pośrednictwem Burmistrza Dębna w terminie 14 dni od otrzymania decyzji
 2. Na postanowienie służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Burmistrza Dębna w terminie 14 dni od otrzymania postanowienia

Dodatkowe informacje, uwagi

Dokument kończący

 • decyzja administracyjna lub
 • postanowienie o pozostawieniu podania bez rozpatrzenia lub
 • postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania