Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Urząd Miejski w Dębnie

WYDANIE ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Informacje ogólne:

Placówkę wsparcia dziennego prowadzi:

1.gmina,

2.podmiot, któremu gmina zleciła realizację tego zadania na podstawie art. 190 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

3.lub podmiot, który uzyskał zezwolenie Burmistrza Dębna

4.do podmiotów o których mowa w pkt. 2 (w odniesieniu do art. 190 ustawy) zalicza się:

♦ organizacje pozarządowe prowadzące działalność w zakresie wspierania rodziny, pieczy zastępczej lub pomocy społecznej;

♦osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów
o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancji wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności
w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej lub pomocy społecznej.

Aby uzyskać zezwolenie na prowadzenie placówki wsparcia dziennego, należy złożyć pisemny wniosek.

Do wniosku należy dołączyć:

1.dokumenty potwierdzające tytuł prawny do nieruchomości, na terenie której placówka wsparcia dziennego ma prowadzić działalność;

2.odpis z właściwego rejestru;

3.oświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP;

4.pozytywne opinie właściwego miejscowo komendanta powiatowego lub miejskiego Państwowej Straży Pożarnej i właściwego państwowego inspektora sanitarnego o warunkach bezpieczeństwa i higieny w budynku, w którym będzie mieścić się placówka wsparcia dziennego, oraz najbliższym jego otoczeniu, mając na uwadze specyfikę placówki;

5.statut placówki wsparcia dziennego lub jego projekt;

6.regulamin organizacyjny placówki wsparcia dziennego lub jego projekt;

7.informację o sposobie finansowania placówki wsparcia dziennego oraz o niezaleganiu w regulowaniu zobowiązań podatkowych i składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych;

Uwaga:
Pkt. 1 i 4 nie stosuje się do placówki wsparcia dziennego prowadzonej w formie pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę.

Dostarczone dokumenty powinny być kopiami dokumentów potwierdzonymi „za zgodność z oryginałem” przez osoby uprawnione lub kopie dokumentów można dostarczyć osobiście, a do wglądu dostarczyć oryginały. 

 

Pobierz wniosek w postaci pliku Word typu .doc
/pliki/debno/pliki/wniosek%20o%20wydanie%20zezwolenia%20plac%C3%B3wki%20wsparcia%20dziennego.doc

 


Komórka organizacyjna

Wydział Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Dębnie, ul. Chojeńska 1, pokój nr 22


Opłaty

Nie pobiera się.


Termin i sposób realizacji

Zgodnie z art. 35 §3 Kodeksu postępowania administracyjnego załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Zezwolenie na prowadzenie placówki wsparcia dziennego wydaje się na czas nieokreślony w formie pisemnej (decyzji).

Od tego momentu podmiot będzie podlegać nadzorowi gminy, w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki w placówce wsparcia dziennego.


Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  (Dz. U. z 2019r., poz. 1111 ze zm.)

2.ustawa z dnia 14  czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 poz.256 ze zm.)


Tryb odwoławczy

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Szczecinie, za pośrednictwem Burmistrza Dębna, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.


Dodatkowe informacje, uwagi

Nie są rozpatrywane wnioski niekompletne i złożone po terminie.

Odmowa wydania zezwolenia nastąpi, w przypadku gdy:

1.podmiot nie spełnia warunków określonych w ustawie;

2.wydano prawomocne orzeczenie zakazujące podmiotowi wykonywania działalności objętej zezwoleniem.

Zasady cofnięcia wydanego zezwolenia :

1.Jeżeli podmiot, któremu wydano zezwolenie na prowadzenie placówki wsparcia dziennego:

♦ przestał spełniać warunki określone w ustawie,

♦ nie przedstawi na żądanie Burmistrza Dębna, w wyznaczonym terminie, aktualnych dokumentów, o których mowa w art. 19 ustawy – Burmistrz Dębna wyznacza dodatkowy termin na spełnienie tych warunków albo na dostarczenie wymaganych dokumentów lub informacji.

2.Po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu, o którym mowa w ust. 1, Burmistrz Dębna cofa zezwolenie na prowadzenie placówki wsparcia dziennego.

 

Za treść karty informacyjnej odpowiada Kierownik OKiS