Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Urząd Miejski w Dębnie

Stypendium szkolne o charakterze socjalnym

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

1. Wniosek o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

2. Dokumenty potwierdzające dochód członków rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku.

Pobierz wniosek.

 

Inne dokumenty do pobrania:

Oświadczenie o dochodach.

Katalog wydatków kwalifikowanych do stypendium szkolnego 2022-2023.

Polecenie przelewu na rachunek bankowy.


Komórka organizacyjna

Wydział Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Dębnie,

ul. Chojeńska 3 (I piętro, pokój nr 22),

74-400 Dębno

tel.: 95 760 3156
e-mail: okis@debno.pl


Opłaty

Nie pobiera się.


Termin i sposób realizacji

zgodnie z art. 90 n.6  ustawy o  z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2022 poz. 2230 ze zm.) wnioski należy składać w terminie: do 15 września danego roku szkolnego a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do dnia 15 października danego roku szkolnego.


Podstawa prawna

1. ustawa o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U z 2023 poz. 1400 ze zm.)

2. ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2022 poz. 2230 ze zm.)

3. ustawa z dnia 14  czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 poz. 2000 ze zm.)

4. Uchwała nr  XXVI/186/2016 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Dębno (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego z 2016r, , poz.3175).


Tryb odwoławczy

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Szczecinie, za pośrednictwem Burmistrza Dębna, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.


Dodatkowe informacje, uwagi

Nie są rozpatrywane wnioski niekompletne i złożone po terminie.

Wypłata dofinansowania na rachunek bankowy wnioskodawcy.

Za treść karty informacyjnej odpowiada Kierownik OKiS.