Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Urząd Miejski w Dębnie

ZAŚWIADCZENIE O STANIE CYWILNYM

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Jeżeli potrzebujesz dokumentu potwierdzającego twój aktualny stan cywilny, nie musisz już pobierać kilku odpisów aktu stanu cywilnego - wystarczy ci jeden dokument - zaświadczenie o stanie cywilnym. Możesz je wykorzystać zarówno w kraju, jak i za granicą, np. do spraw podatkowych, ubezpieczeniowych, socjalnych lub do banku.

1. Wypełniony wniosek - wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym.pdf
2. Dokument tożsamości - do wglądu.
3. Dowód wniesienia opłaty skarbowej.

Wniosek można złożyć drogą elektroniczną, za pośrednictwem platformy ePUAP, pod warunkiem posiadanie profilu zaufanego / podpisu kwalifikowanego bądź e-dowodu. Jeżeli składasz wniosek przez Internet, płatności dokonasz w formie elektronicznej.


Komórka organizacyjna

Urząd Stanu Cywilnego
ul. Adama Mickiewicza 32
74-400 Dębno

tel. 95 760 23 37
e-mail: usc@debno.pl


Opłaty

Za wydanie zaświadczenia - 38,00 zł

Opłatę skarbową można uiścić w siedzibie USC -  jedynie kartą płatniczą, bądź bezpośrednio na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Dębnie: GBS Oddz. Dębno 50 8355 0009 0007 7028 2000 0001.


Termin i sposób realizacji

Wniosek można złożyć do dowolnego Urzędu Stanu Cywilnego w kraju.

Jeżeli wniosek o wydanie zaświadczenia złożony został:
a) do USC, który przechowuje księgę stanu cywilnego - wydanie zaświadczenia następuje do 7 dni roboczych, od dnia złożenia wniosku;
b) do USC, który nie przechowuje księgi stanu cywilnego - wydanie zaświadczenia następuje do 10 dni roboczych, od dnia złożenia wniosku.
Jeżeli akty stanu cywilnego osoby wnioskującej znajdują się w Systemie Rejestrów Państwowych, zaświadczenie wydawane jest niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku.

Zaświadczenie o stanie cywilnym wydawane jest jedynie osobie, której ono dotyczy.


Podstawa prawna

1. art. 44 ust. 1 pkt 3, 44 ust. 4, 49 ust. 1-3, 125 ust. 5 ustawy z dnia 28 listopada 2014 roku Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz. U. 2021, poz. 709).
2. Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zdania publiczne (t.j. Dz. U. 2021, poz. 2070).
3. Ustawa z dnia 05 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (t.j. Dz. U. 2021, poz. 1797).
4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. 2021, poz 1923).
5. Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 18 kwietnia 2020 r. w sprawie wzorów dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego (t.j. Dz. U. 2020, poz. 698).


 


Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.


Dodatkowe informacje, uwagi

1. Zaświadczenie o stanie cywilnym ważne jest przez okres 6 miesięcy od daty jego wydania.
2. Wniosek o wydanie zaświadczenia zawiera oświadczenie, składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, że nie ma żadnych okoliczności, które mogą mieć wpływ na stan cywilny osoby składającej wniosek, a nie zostały one zgłoszone do USC.
3. Zaświadczenie o stanie cywilnym może zostać wydane w formie dokumentu elektronicznego. Jest ono przesyłane na skrzynkę ePUAP w formie dokumentu PDF. Nie należy go drukować, tylko przekazać dalej w formie elektronicznej. Wydruk nie ma mocy prawnej i odbiorca może go nie uznać.
4. Zaświadczenie o stanie cywilnym nie jest dokumentem do zawarcie małżeństwa konkordatowego.