Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Urząd Miejski w Dębnie

Stypendium Burmistrza Dębna za osiągnięcia w nauce i sporcie

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Stypendium przyznaje Burmistrz Dębna na uzasadniony wniosek:
1) dyrektora szkoły mającej siedzibę na terenie Gminy Dębno, za zgodą pełnoletniego ucznia albo, w przypadku ucznia niepełnoletniego, za zgodą rodzica, prawnego opiekuna albo osoby/podmiotu sprawującego pieczę zastępczą,
2) w przypadku ucznia niepełnoletniego – rodzica, prawnego opiekuna albo osoby/podmiotu sprawującego pieczę zastępczą,
3) pełnoletniego ucznia.

Wniosek o przyznanie Stypendium składa się w Urzędzie Miejskim w Dębnie przy ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 5, 74-400 Dębno.

Wniosek o przyznanie Stypendium powinien zawierać:
1) dane osobowe ucznia będącego kandydatem do Stypendium – imię, nazwisko, datę urodzenia, szkołę i oddział,
2) udokumentowane informacje dotyczące osiągnięć w nauce lub sporcie uzyskane przez kandydata.

 

wniosek


Komórka organizacyjna

Wydział Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Dębnie,

ul. Chojeńska 3 (I piętro, pokój nr 22),

74-400 Dębno

tel.: 95 760 3156
e-mail: okis@debno.pl


Opłaty

Nie pobiera się.


Podstawa prawna

Uchwała nr LXXIII/546/2023 Rady Miejskiej Dębna z dnia 28 czerwca 2023 r.w sprawie utworzenia lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży

UCHWAŁA NR LXXIII/547/2023 Rady Miejskiej Dębna z dnia 28 czerwca 2023 r.
w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania stypendium Burmistrza Dębna w ramach
„Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży Gminy Dębno”