Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Urząd Miejski w Dębnie

Najem lokalu socjalnego, mieszkalnego

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

1) Wniosek o najem lokalu socjalnego, mieszkalnego 

  Wniosek w pliku Word

Pobierz wniosek w postaci pliku Word typu .doc

2) Załączniki:

- potwierdzenie zameldowania w Ewidencji Ludności Urzędu Miejskiego,

- zaświadczenie o dochodach brutto z ostatnich 6 miesięcy przed złożeniem wniosku dokumenty dot. osób starających się o przydział mieszkania (praca stała, praca dorywcza, alimenty, zasiłki, pomoc z Ośrodka Pomocy Społecznej itp.). Dochód jest podstawą do kwalifikacji wniosku na mieszkanie socjalne lub komunalne.

- potwierdzenie we wniosku przez administratora lub właściciela zajmowanego mieszkania obecnych warunków mieszkaniowych.


Komórka organizacyjna

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska, ul. Piłsudskiego 5,

pokój nr 6 na parterze

nr telefonu 095 760 30 03 wew. 117


Opłaty

Nie pobiera się


Termin i sposób realizacji

Po weryfikacji i rozpatrzeniu wniosku przez Społeczną Komisję Mieszkaniową, raz w roku.


Podstawa prawna

Podstawa prawna: art. 21 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 i art. 14 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610, z 2017 r. poz. 1442, 1529);   

Uchwała Nr XXXIX/277/2009 Rady Miejskiej w Dębnie w sprawie: zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Dębno


Tryb odwoławczy

Nie przysługuje


Dodatkowe informacje, uwagi

  1. Najemcą lokalu socjalnego z zastrzeżeniem art. 14 Ustawy  może zostać osoba nie posiadająca tytułu prawnego do lokalu, której dochody brutto w gospodarstwie domowym na jedną osobę w 6-miesięcznym okresie poprzedzającym najem nie przekroczyły 75% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym lub 50% najniższej emerytury w gospodarstwach wieloosobowych.
  2. W przypadku orzeczenia przez sąd uprawnień do lokalu socjalnego, umowę na taki lokal zawiera się w pierwszej kolejności.
  3. Umowy najmu lokalu socjalnego zawiera się na okres do dwóch lat. W przypadku udokumentowania dochodów uprawniających do lokalu socjalnego umowa najmu może być przedłużona na kolejny okres.