Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Urząd Miejski w Dębnie

ZEZWOLENIE NA PRZEPROWADZENIE IMPREZY MASOWEJ

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

"Wniosek o zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej”

Załączniki do wniosku (obowiązkowe):

 1. Opinie, z zastrzeżeniem pkt VI:
  a) Komendanta Powiatowego Policji w Myśliborzu,
  b) Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Myśliborzu,
  c) Kierownika jednostki organizacyjnej pomocy doraźnej (pogotowia ratunkowego) w Szczecinie,
  d) Państwowego Inspektora Sanitarnego w Myśliborzu;
 2. Graficzny plan obiektu (terenu), na którym ma być przeprowadzona impreza masowa, wraz z jego opisem, zawierający:
  a) oznaczenie dróg dojścia i rozchodzenia się osób uczestniczących w imprezie masowej, dróg ewakuacyjnych i dróg dojazdowych dla pojazdów służb ratowniczych i Policji,
  b) oznaczenie punktów pomocy medycznej, punktów czerpalnych wody do picia i do celów przeciwpożarowych oraz punktów informacyjnych,
  c) oznaczenie lokalizacji hydrantów przeciwpożarowych, zaworów, przyłączy wody, gazu i energii elektrycznej oraz innych elementów mających wpływ na bezpieczeństwo użytkowników obiektu lub terenu,
  d) informacje o rozmieszczeniu służb porządkowych oraz służb informacyjnych, rozmieszczeniu osób uczestniczących w imprezie masowej i ewentualnym rozdzieleniu ich według sektorów oraz o rozmieszczeniu punktów gastronomicznych i sanitariatów;
 3. instrukcję postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i w czasie imprezy masowej;
 4. terminarz rozgrywek meczów piłki nożnej lub terminarz innych imprez masowych - w przypadku imprez masowych organizowanych cyklicznie;
 5. informację o:,
  a) liczbie miejsc dla osób na imprezie masowej,
  b) przewidywanych zagrożeniach bezpieczeństwa i porządku publicznego,
  c) liczbie, organizacji, oznakowaniu, wyposażeniu i sposobie rozmieszczenia służby porządkowej oraz służby informacyjnej;
 6. osobie wyznaczonej na kierownika do spraw bezpieczeństwa, w tym jego dane obejmujące: imię, nazwisko, numer PESEL, numer i datę wydania zaświadczenia o ukończeniu kursu dla kierowników do spraw bezpieczeństwa imprez masowych, a w przypadku imprezy masowej podwyższonego ryzyka dodatkowo numer i datę wydania licencji pracownika ochrony fizycznej drugiego stopnia;
 7. .informację o sposobie zapewnienia identyfikacji osób biorących udział w imprezie masowej - w przypadku meczu piłki nożnej lub imprezy masowej podwyższonego ryzyka;
 8. informację o zainstalowanych urządzeniach rejestrujących obraz i dźwięk, o których mowa w art. 11;
 9. informację o powiadomieniu komendanta oddziału Straży Granicznej, w przypadku przeprowadzania imprezy masowej w strefie nadgranicznej oraz informację o powiadomieniu komendanta terenowej jednostki organizacyjnej Żandarmerii Wojskowej, w przypadku przeprowadzania imprezy masowej na terenach będących w zarządzie jednostek organizacyjnych podległych, podporządkowanych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej;
 10. W przypadku gdy właściciel, posiadacz, użytkownik obiektu lub zarządzający obiektem, na terenie którego ma być przeprowadzona impreza masowa, rozpoczął jego użytkowanie zgodnie z przepisami prawa budowlanego, a charakter imprezy masowej jest zgodny z przeznaczeniem obiektu, organizator do wniosku dołącza ważne opinie Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej i Państwowego Inspektora Sanitarnego,
 11. dowód wniesienia opłaty skarbowej,
 12. pełnomocnictwo (oryginał lub poświadczona przez notariusza kopia, a w przypadku gdy pełnomocnikiem jest radca prawny, adwokat lub rzecznik patentowy- poświadczony przez nich odpis pełnomocnictwa) – w przypadku składania wniosku przez pełnomocnika,
  Załączniki (fakultatywne) – dołączane do wniosku na żądanie organu rozpatrującego wniosek:
 13. opinie aktualnych protokołów z kontroli, o których mowa w art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.);
 14. dokument poświadczający spełnienie obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC za szkody wyrządzone osobom uczestniczącym w imprezie masowej,
 15. pisemna zgoda na przeprowadzenie imprezy masowej, wydanej przez kierownika jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych, parku narodowego lub krajobrazowego - w razie przeprowadzania imprezy na terenach będących w zarządzie tej jednostki.

Wniosek w pliku Word

Pobierz wniosek w postaci pliku Word typu .doc

Wniosek w pliku PDF

Pobierz wniosek w postaci pliku typu .pdf

 


Komórka organizacyjna

Biuro Dowodów Osobistych i Ewidencji Ludności.


Opłaty

Opłata skarbowa:

·  za wydaną decyzję - 82,00 zł,

·  za pełnomocnictwo - 17,00 zł (w przypadku składania wniosku przez pełnomocnika).

Opłatę skarbową można uiścić w kasie Urzędu lub na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Dębnie – GBS Oddz. Dębno 50 8355 0009 0007 7028 2000 0001


Termin i sposób realizacji

Wydanie zezwolenia lub odmowa jego wydania nastąpi co najmniej 7 dni przed planowanym terminem przeprowadzenia imprezy masowej.


Podstawa prawna

art. 24-30 Ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. z 2009 r. Nr 62, poz.504).Część III i IV załącznika do ustawy z dnia o opłacie skarbowej ( tekst jedn. Dz.U.2012 poz. 1282 z późn. zm.)


Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję . Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. Odwołanie organizatora od decyzji nie wstrzymuje jej wykonania.


Dodatkowe informacje, uwagi

Organizator imprezy masowej artystyczno-rozrywkowej jest obowiązany wystąpić do Burmistrza Dębna z wnioskiem o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej nie później niż 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy. Opinie: Komendanta Powiatowego Policji, Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej, Kierownika pogotowia ratunkowego i Państwowego Inspektora Sanitarnego oraz instrukcję postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i w czasie imprezy masowej organizator dołącza do wniosku niezwłocznie, jednak nie później niż na 14 dni przed terminem rozpoczęcia imprezy masowej.