Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Urząd Miejski w Dębnie

UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE PRZEZ PRZEDSIĘBIORCÓW DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE: OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH, OCHRONY PRZED BEZDOMNYMI ZWIERZĘTAMI, PROWADZENIA SCHRONISK DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT, A TAKŻE GRZEBOWISK I SPALARNI ZWŁOK ZWIERZĘCYCH I ICH CZĘŚCI

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

1. Wniosek o udzielenie zezwolenia powinien zawierać:

1) imię i nazwisko lub nazwę oraz adres  zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie, oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP)

2) określenie przedmiotu i obszaru działalności,

3) określenie środków technicznych, jakimi dysponuje ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności objętej wnioskiem,

4) informacje o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy świadczeniu usług w zakresie objętej wnioskiem,

5) proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej planowane po zakończeniu działalności,

6) określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzonego czasu jej prowadzenia

wniosek.doc

 2. Załączniki:

1) Zaświadczenie albo oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne.

2)Przedsiębiorca ubiegający się wyłącznie o zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych powinien udokumentować gotowość ich odbioru przez stację zlewną.

II. Podmiot prowadzący działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych jest obowiązany do sporządzania kwartalnych sprawozdań.odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do spełniania następujących wymagań:

 1. Posiadania wyposażenia umożliwiającego odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz zapewnienia jego odpowiedniego stanu technicznego,
 2. Utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów i urządzeń do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;
 3. Spełniania wymagań technicznych dotyczących wyposażenia pojazdów do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;
 4. Zapewnienia odpowiedniego usytuowania i wyposażenia bazy magazynowo-transportowej.
 5. Przekazywania odebranych odpadów od właścicieli nieruchomości selektywnie zebranych odpadów do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów;
 6. Przekazywania odebranych odpadów od właścicieli zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych;
 7. Sporządzania półrocznych sprawozdań zgodnie z art. 9n ust.1 cyt. ustawy
  o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Komórka organizacyjna

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska pok.33


Opłaty

Pobiera się opłatę skarbową w wysokości :

1) Zezwolenie na wykonywanie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 107,- zł

2) pozostałe 82,- zł


Termin i sposób realizacji

Nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.


Podstawa prawna

art. 7 ust. 1 pkt. 2,3,4, art.8 ust. 1, ust. 1a,1b,2a  ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t. Dz.U.2013.1399 ze zm.)

UCHWAŁA NR LV/372/2018 RADY MIEJSKIEJ DĘBNA z dnia 2 lipca 2018 r.
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej polegających na budowie studni wierconych na terenie Gminy Dębno (DZ.URZ.WOJ.ZACH.2018.3278)

Uchwała Nr LIII/392/2014 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 3 lipca 2014 r. w sprawie określenia zasad dotacji celowej do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dębno (DZ. URZ. WOJ. ZACH. 2014.2939)

Uchwała Nr XXVI/209/2012 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczytości ciekłych na terenie Gminy Dębno (DZ. URZ. WOJ. ZACH 2012.2171)


Tryb odwoławczy

Przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie
14 dni od dnia doręczenia decyzji.


Dodatkowe informacje, uwagi

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów Wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.