Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Urząd Miejski w Dębnie

Realizacja zadania publicznego - składanie oferty na otwarty konkurs ofert z zakresu pomocy społecznej

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Oferta realizacji zadania publicznego

   2. Załączniki:

 • aktualny wyciąg z rejestru sądowego lub innego rejestru, a w przypadku organizacji kościelnych lub związków wyznaniowych dokumenty poświadczające osobowość prawną,
 • uwierzytelniona kserokopia statutu,
 • sprawozdanie merytoryczne z działalności za rok ubiegły, lub w przypadku krótszej działalności – za okres działalności
 • oświadczenie podmiotu 

Wniosek w pliku Word

Pobierz wniosek w postaci pliku Word typu .doc

Wniosek w pliku PDF

Pobierz wniosek w postaci pliku typu .pdf

 


Komórka organizacyjna

Wydział Planowania i Rozwoju – Urząd Miejski w Dębnie


Opłaty

Nie pobiera się.


Termin i sposób realizacji

Do 60 dni.


Podstawa prawna

1.Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( Dz. U. Nr 64 poz. 593 z późn. zm)


Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.


Dodatkowe informacje, uwagi

Oferta dla swej ważności musi być dostarczona do Urzędu Miejskiego w Dębnie  najpóźniej w ostatnim dniu terminu składania ofert przewidzianych w ogłoszeniu o Konkursie  w zamkniętej kopercie opatrzonej pieczątką Organizacji, pełną nazwą wnioskodawcy i jego adres,

Tytuł zadania  oraz napisem „nie otwierać przed posiedzeniem komisji”.

 

Za treść karty informacyjnej odpowiada Kierownik PiR