Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Urząd Miejski w Dębnie

Realizacja zadania publicznego - składanie oferty na otwarty konkurs ofert

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

1.Oferta realizacji zadania publicznego

2. Załączniki:

 • aktualny wyciąg z rejestru sądowego lub innego rejestru, a w przypadku organizacji kościelnych lub związków wyznaniowych dokumenty poświadczające osobowość prawną,
 • uwierzytelniona kserokopia statutu,
 • sprawozdanie merytoryczne z działalności za rok ubiegły, lub w przypadku krótszej działalności – za okres działalności,
 • umowa partnerska lub oświadczenie partnera / w przypadku wskazania partnera/
 • oświadczenie osób reprezentujących organizację o nieprowadzeniu działań w celu osiągnięcia zysku zaświadczenie/ oświadczenie o niezaleganiu w opłatach oraz składek ZUS

Komórka organizacyjna

Wydział Planowania i Rozwoju – Urząd Miejski w Dębnie


Opłaty

Nie pobiera się.


Termin i sposób realizacji

Do 90 dni.


Podstawa prawna

1.Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dziennik ustaw z 2010r. Nr 234 poz. 1536)
2.Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U z 10 stycznia 2011r. Nr 6 poz. 25)
3. Uchwała Nr XXVIII/218/2012 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 27 września 2012 r.w sprawie przyjęcia: „Programu współpracy Gminy Dębno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie realizacji zadań pożytku publicznego na rok 2013”


Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.


Dodatkowe informacje, uwagi

Oferta dla swej ważności musi być dostarczona do Urzędu Miejskiego w Dębnie najpóźniej w ostatnim dniu terminu składania ofert przewidzianych w ogłoszeniu o Konkursie w zamkniętej kopercie opatrzonej pieczątką Organizacji, pełną nazwą wnioskodawcy i jego adres, tytuł zadania  oraz napisem „nie otwierać przed posiedzeniem komisji”.

Za treść karty informacyjnej odpowiada Kierownik PiR