Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Urząd Miejski w Dębnie

Podatek rolny - osoby prawne i spółki

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

 • deklaracja na  podatek rolny;
 • wypis z ewidencji gruntów i budynków;
 • kserokopia zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej;
 • wypis z Krajowego Rejestru Sądowego wraz ze statutem;
 • odpisy aktów notarialnych (oryginał do wglądu);
 • wypisy z ksiąg wieczystych;

Komórka organizacyjna

 • Wydział Finansowo-Budżetowy- pokój 24, tel. 0(95) 760 30 01-04 wew. 62

Termin i sposób realizacji

 • Do 15 stycznia każdego roku podatkowego lub w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość podatku na dany rok podatkowy;

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, z późn. zm.)
 • Ustawa d nia 29 sierpnia 1997-Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.)
 • Uchwała nr LXX/433/2006 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 26 października 2006 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny
   i podatek leśny (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 20 listopada 2006 r. Nr 109 poz. 2094)

Tryb odwoławczy

 1. Od decyzjisłuży odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie
  za pośrednictwem Burmistrza Dębna w terminie 14 dni od otrzymania decyzji; 

Dodatkowe informacje, uwagi

Zakres:

 1. Przedmiot opodatkowania:
  • grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza
 2. Podmiot opodatkowania
  • osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej;