herbeBOI - Urząd Miejski w Dębnie

UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE PRZEZ PRZEDSIĘBIORCÓW DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE: OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH, OCHRONY PRZED BEZDOMNYMI ZWIERZĘTAMI, PROWADZENIA SCHRONISK DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT, A TAKŻE GRZEBOWISK I SPALARNI ZWŁOK ZWIERZĘCYCH I ICH CZĘŚCI

Ochrona środowiska

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

1. Wniosek o udzielenie zezwolenia powinien zawierać:

1) imię i nazwisko lub nazwę oraz adres  zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy  

     ubiegającego się o zezwolenie, oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP)

2) określenie przedmiotu i obszaru działalności,

3) określenie środków technicznych, jakimi dysponuje ubiegający się o zezwolenie

     na prowadzenie działalności objętej wnioskiem,

4) informacje o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy

     świadczeniu usług w zakresie objętej wnioskiem,

5) proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej   

     planowane po zakończeniu działalności,

6) określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzonego 

     czasu jej prowadzenia

 

 2. Załączniki:

       1)Zaświadczenie albo oświadczenie o braku zaległości podatkowych
           i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne.

       2)Przedsiębiorca ubiegający się wyłącznie o zezwolenie na opróżnianie
          zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych powinien
          udokumentować gotowość ich odbioru przez stację zlewną.

 

II. Podmiot prowadzący działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych jest obowiązany do sporządzania kwartalnych sprawozdań.odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do spełniania następujących wymagań:

  1. Posiadania wyposażenia umożliwiającego odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz zapewnienia jego odpowiedniego stanu technicznego,
  2. Utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów i urządzeń do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;
  3. Spełniania wymagań technicznych dotyczących wyposażenia pojazdów do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;
  4. Zapewnienia odpowiedniego usytuowania i wyposażenia bazy magazynowo-transportowej.
  5. Przekazywania odebranych odpadów od właścicieli nieruchomości selektywnie zebranych odpadów do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów;
  6. Przekazywania odebranych odpadów od właścicieli zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych;
  7. Sporządzania półrocznych sprawozdań zgodnie z art. 9n ust.1 cyt. ustawy
    o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Komórka organizacyjna

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska pok.33

Opłaty

Pobiera się opłatę skarbową w wysokości :

1) Zezwolenie na wykonywanie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 107,- zł

2) pozostałe 82,- zł

Termin i sposób załatwienia

Nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Podstawa prawna

art. 7 ust. 1 pkt. 2,3,4, art.8 ust. 1, ust. 1a,1b,2a  ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t. Dz.U.2013.1399 ze zm.)

Tryb odwoławczy

Przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie
14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Dodatkowe informacje, uwagi

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów Wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.