Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Urząd Miejski w Dębnie

Zaświadczenia- ewidencja podatkowa

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

 • wniosek o wydanie zaświadczenia;
 • dowód wpłaty opłaty skarbowej;

Komórka organizacyjna

Wydział Finansowo-Budżetowy- pokój 24, tel. 0(95) 760 30 01-04 wew. 62


Opłaty

 • Opłacie skarbowej podlegają zaświadczenia;
  • o wykreśleniu ciężaru realnego z KW- 21 zł od każdego zaświadczenia;
  • o wielkości opodatkowanych gruntów rolnych, leśnych i od nieruchomości - 17 zł od każdego zaświadczenia;

 

 • nie podlegają opłacie skarbowej zaświadczenia w sprawach:
  • ubezpieczenia społecznego, ubezpieczenia społecznego, rent strukturalnych, opieki społecznej, ulg określonych w przepisach szczególnych dla żołnierzy niezawodowych i poborowych odbywających służbę zastępczą oraz ich rodzin; a także dla osób niepełnosprawnych i osób objętych przepisami o szczególnych uprawnieniach dla kombatantów;
  • powszechnego obowiązku obrony;
  • zatrudnienia, świadczeń socjalnych i wynagrodzeń za pracę;
  • alimentacyjnych, opieki, kurateli i przysposobienia;
  • nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej oraz zdrowia

Termin i sposób realizacji

Zaświadczenie wydaje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia


Podstawa prawna

 • Art. 306a-306h ustawy a dnia 29 sierpnia 1997 r. -Ordynacja podatkowa (Dz.U z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.)
 • Art. 217-219 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. _kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz. 1635)
 • Rozporządzenie Ministra Finansów a dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe (DZ.U. Nr 165, poz. 1374, z późn. zm.)

Tryb odwoławczy

 • Od postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia służy zażalenie  do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Burmistrza Dębna w terminie 7 dni od otrzymania postanowienia

Dodatkowe informacje, uwagi

Dokument kończący

 • Zaświadczenie lub postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia

Zakres:

 • zaświadczenie o powierzchni gruntów rolnych wykazanych w ewidencji podatkowej;
 • zaświadczenie o powierzchni gruntów leśnych wykazanych w ewidencji podatkowej;
 • zaświadczenie o wielkości nieruchomości wykazanych w ewidencji podatkowej;
 • zaświadczenie o wykreśleniu ciężaru realnego z KW