Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Urząd Miejski w Dębnie

Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

1. Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego

2. Załączniki:

  • dodatkowe materiały mogące dokumentować działania faktyczne podjęte przy realizacji zadania (np. listy uczestników projektu, publikacje wydane w ramach projektu, raporty, wyniki prowadzonych ewaluacji) jak również dokumentować konieczne działania prawne (kopie umów, kopie dowodów przeprowadzenia odpowiedniego postępowania w ramach zamówień publicznych)

Wniosek w pliku Word

Pobierz wniosek w postaci pliku Word typu .doc

Wniosek w pliku PDF

Pobierz wniosek w postaci pliku typu .pdf


Komórka organizacyjna

Wydział Planowania i Rozwoju – Urząd Miejski w Dębnie


Opłaty

Nie pobiera się


Termin i sposób realizacji

Do 30 dni po upływie terminu, na który została zawarta umowa (okresem sprawozdania jest rok budżetowy)


Podstawa prawna

1.Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dziennik ustaw z 2010r. Nr 234 poz. 1536)
2.Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. (Dz. U z 10 stycznia 2011r. Nr 6 poz. 25)
3. Uchwała Nr XXVIII/218/2012 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 27 września 2012 r. w sprawie przyjęcia: „Programu współpracy Gminy Dębno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie realizacji zadań pożytku publicznego na rok 2013”


Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.


Dodatkowe informacje, uwagi

Za treść karty informacyjnej odpowiada KierownikPiR