Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Urząd Miejski w Dębnie

POMOC PUBLICZNA - osoby prawne i spółki

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o udzielenie ulgi;
 • Kserokopie zaświadczeń o uzyskaniu w ostatnich trzech latach kalendarzowych pomocy de mini mis od innych organów lub oświadczenie o nie uzyskaniu takiej pomocy
 • Oświadczenie, że wnioskodawca nie znajduje się w trudnej sytuacji w rozumieniu Wytycznych Wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw
 • Dokumenty identyfikujące wnioskodawcę (wypis z KRS lub kserokopia zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej)
 • Kserokopie dokumentacji obrazującej kondycję finansową wnioskodawcy: bilanse, rachunek zysków i strat, wykaz wymagalnych zobowiązań i należności lub PIT-y, rachunkową księgę przychodów i rozchodów, itp.

Komórka organizacyjna

 • Wydział Finansowo-Budżetowy- pokój 24, tel. 0(95) 760 30 01-04 wew. 62

Termin i sposób realizacji

 • W przypadku odroczenia terminu płatności podatku wniosek może być złożony po ustaleniu wysokości zobowiązania podatkowego (decyzja) oraz przed upływem terminu płatności podatku;
 • W przypadku umorzenia podatku wniosek może być złożony po ustaleniu wysokości zobowiązania podatkowego (decyzja) oraz po upływie terminu płatności podatku;
 • Decyzję wydaje się w terminie do 2 mies. od daty złożenia wniosku

Podstawa prawna

 • Art., 207, art., 208, art. 165a, art. 169 § 1, art. 169 § 4, art. 67a, art.. 57,art. 220 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.);
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz. 1635
  z późn. zm.);
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1998/2006 z 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art.. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz.Urz. UE L 379 z dnia 28 grudnia 2006 r.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de mini mis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz.U. Nr 53, poz. 354
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie informacji o otrzymanej pomocy publicznej oraz informacjach o nie otrzymaniu pomocy (Dz.U. nr 61, poz. 413)

Tryb odwoławczy

 1. Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
  w Szczecinie za pośrednictwem Burmistrza Dębna w terminie 14 dni od otrzymania decyzji
 2. Na postanowienie służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Burmistrza Dębna w terminie 14 dni od otrzymania postanowienia 

Dodatkowe informacje, uwagi

Zakres:

Organ podatkowy na wniosek podatnika prowadzącego działalność gospodarczą może udzielać ulg w spłacie zobowiązań podatkowych:

 • Które nie stanowią pomocy publicznej;
 • Które stanowią pomoc de minimis- w zakresie i na zasadach określonych w bezpośrednio obowiązujących aktach prawa wspólnotowego dotyczących pomocy w ramach zasady de mini mis;
 • Które stanowią pomoc publiczną:
  • udzielana w celu naprawienia szkód wyrządzonych przez klęski żywiołowe lub inne nadzwyczajne zdarzenia;
  • udzielną w celu zapobieżenia lub likwidacji poważnych zakłóceń w gospodarce charakterze ponadsektorowym;
  • udzielaną w celu wsparcia krajowych przedsiębiorców działających w ramach przedsięwzięcia gospodarczego podejmowanego w interesie europejskim;
  • udzielaną w celu promowania i wspierania kultury, dziedzictwa narodowego, nauki i oświaty
  • będącą rekompensatą na realizację usług świadczonych w ogólnym interesie na podstawie odrębnych przepisów;
  • na szkolenia;
  • na zatrudnienie;
  • na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw;
  • na restrukturyzację;
  • na ochronę środowiska;
  • na prace badawczo-rozwojowe;
  • regionalną;
  • udzielaną na inne przeznaczenia określone na podstawie § 6 przez Radę Ministrów

 

Pomoc de minimis to pomoc nie przekraczająca:

 • 100 tys. € dla sektora transportu;
 • 3 tys. € dla sektora rolnictwa lub rybołówstwa;
 • 200 tys. €dla pozostałych sektorów prowadzonej działalności