Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Urząd Miejski w Dębnie

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

 • wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej;
 • oryginały faktur VAT stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 mies. poprzedzających miesiąc złożenia wniosku
 • odpis z Krajowego Rejestru Sądowego w przypadku, gdy producent rolny podlega wpisowi do tego rejestru;

Komórka organizacyjna

 • Wydział Finansowo-Budżetowy- pokój 24, tel. 0(95) 760 30 01-04 wew. 62

Termin i sposób realizacji

 • Decyzję wydaje się w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku o zwrot podatku
 • Wypłata zwrotu podatku przyznanego na podstawie decyzji następuje w terminach:
  • Od 01 do 30 maja, jeżeli wniosek o zwrot podatku został złożony w terminie od 01 do 31 marca
  • Od 01 do 30 listopada, jeżeli wniosek o zwrot podatku został złożony w terminie od 01 do 30 września

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U. Nr 52, poz. 379)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 06 listopada 2007 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2008 r. (Dz.U. Nr 212, poz. 1555)
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U. 103, poz. 706)

Tryb odwoławczy

 1. Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie
  za pośrednictwem Burmistrza Dębna w terminie 14 dni od otrzymania postanowienia 

Dodatkowe informacje, uwagi

Dokument kończący postępowanie

 • decyzja administracyjna rozstrzygająca w sprawie zwrotu podatku