Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Urząd Miejski w Dębnie

Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

 • informacja w sprawie podatku od nieruchomości;
 • dokumenty poświadczające stan posiadania nieruchomości:
 • wypis z ewidencji gruntów i budynków,
 • wypisy z ksiąg wieczystych,
 • odpisy posiadanych aktów notarialnych (oryginał do wglądu)
 • kserokopie decyzji lub zaświadczenia wydanych przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o zakończeniu budowy obiektów budowlanych (oryginał do wglądu)

Wniosek w pliku Word

Pobierz wniosek w postaci pliku Word typu .doc

Wniosek w pliku PDF

Pobierz wniosek w postaci pliku typu .pdf


Komórka organizacyjna

 • Wydział Finansowo-Budżetowy- pokój 24, tel. 0(95) 760 30 01-04 wew. 62

Termin i sposób realizacji

 • Do 1 mies. z możliwością przedłużenia prowadzonego postępowania podatkowego

Podstawa prawna

 • art. 1-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, z późn. zm)
 • Ustawa d nia 29 sierpnia 1997-Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.)
 • Uchwała nr LXX/433/2006 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 26 października 2006 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny
  i podatek leśny (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 20 listopada 2006 r. Nr 109 poz. 2094)

Tryb odwoławczy

 • Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Burmistrza Dębna w terminie 14 dni od otrzymania decyzji. 

Dodatkowe informacje, uwagi

Dokument kończący

 • decyzja administracyjna ustalająca lub określająca wysokość zobowiązania podatkowego;
 • decyzja ustalająca łączne zobowiązanie podatkowe;