Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Urząd Miejski w Dębnie

WYDANIE ZEZWOLENIA NA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO NA CELE NIEZWIĄZANE Z BUDOWĄ , MODERNIZACJĄ I OCHRONĄ DRÓG

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Do wniosku należy dołączyć plan sytuacyjny zajmowanego pasa drogowego  z podaniem jego wymiarów  - 2 szt.

 

Wniosek w pliku Word

Pobierz wniosek w postaci pliku Word typu .doc

Wniosek w pliku PDF

Pobierz wniosek w postaci pliku typu .pdf


Komórka organizacyjna

Wydział Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej Urzędu Miejskiego w Dębnie, pok. 29, 30


Opłaty

- za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie w nim urządzeń nie związanych z
   funkcjonowaniem drogi jest zobowiązany uiścić opłaty zgodnie z z  Uchwałą Nr XXXI/258/2012 Rady Miejskiej w Dębnie z    dnia 28 grudnia 2012. na podstawie art.40 ust.8 i 9 ustawy z dnia 21 marca 1985r.o drogach

  publicznych ( Dz.U. z 2004r . Nr 204, poz. 2086 ) , 
           Opłatę można uiścić w kasie Urzędu lub na rachunku bankowym Urzędu Miejskiego w Dębnie – GBS Oddz. Dębno 50 8355 0009 0007 7028 2000 0001
 
 - w przypadku nie wykonania robót w terminie jest zobowiązany do zapłacenia kar
   pieniężnych w wysokości 10-krotnej opłaty ustalonej uchwałą , na podstawie art.40
  ust .12 ustawy z dnia 21 marca 1985 r.( Dz.U. z 2004r. nr 204, poz. 2086 ) ,
  
- ponosi odpowiedzialność  karno-administracyjną w przypadku prowadzenia robót
  niezgodnie z warunkami określonymi w zezwoleniu .


Termin i sposób realizacji

Zgodnie z Ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r.Kodeks postępowania administracyjnego

 - w/g  rozdz. 6 art.35  bez  zbędnej zwłoki

 - wymagające postępowania wyjaśniającego nie dłużej jak 1 miesiąc

 - sprawy szczególnie skomplikowane  do 2 miesięcy


Podstawa prawna

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2004r, nr204, poz.2086 ),

 - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004r.  sprawie określenia warunków

  udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego ( Dz.U. nr140, poz1481 )

- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

  (Dz.U.z  2000r.nr 98, poz. 1071 z  późn. zm. ) ,

 - Ustawa z dnia 17 czerwca 2004 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych 

   innych ustaw ( Dz.U. nr 162, poz. 1692 ) ,   


Tryb odwoławczy

Od decyzji stronie służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Burmistrza Dębna złożone w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.