Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Urząd Miejski w Dębnie

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

"Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego"
 

Załączniki:

 -  dwie kopie mapy zasadniczej z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego obejmującej teren, którego wniosek dotyczy i obszaru na który ta inwestycja będzie oddziaływać w skali 1 :500 lub 1:1000 w stosunku do inwestycji liniowych 1:2000 – w przypadku braku mapy zasadniczej kopia mapy katastralnej, mapa powinna obejmować co najmniej obszar trzykrotnej szerokości frontu działki (część działki przyległa do drogi), jednak niemniej niż 50m.

- w odniesieniu do inwestycji liniowych nie wymagających wydzielenia terenu – przebieg trasy

- graficzne przedstawienie inwestycji – koncepcja

- określenie zapotrzebowania na wodę, energię oraz sposobu odprowadzenia lub oczyszczenie ścieków, a także innych potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej, a w razie potrzeby również sposobu unieszkodliwienia odpadów(należy podać informacje, czy istniejące lub projektowane uzbrojenie terenu jest wystarczające dla zamierzenia budowlanego, warunek ten może być spełniony poprzez dołączenie do wniosku umowy zawartej między właściwą jednostką organizacyjną a inwestorem gwarantującej wykonanie uzbrojenia)

- wykazanie dostępu działki do drogi publicznej (w przypadku kiedy działka inwestycyjna nie przylega bezpośrednio do drogi publicznej

- określenie charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji oraz, w przypadku braku obowiązku przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, dane charakteryzujące jej wpływ na środowisko

- wpis z ewidencji gruntów – pełne dla wnioskowanych działek, uproszczony dla działek sąsiednich

- pełnomocnictwo upoważniające wnioskodawcę do reprezentowania Inwestora wraz z niezbędną opłatą skarbową.

- w przypadku osób prawnych aktualny (nie starszy niż 1 miesiąc) odpis  z Krajowego Rejestru Sądowego

- dowód wpłaty opłaty skarbowej w wysokości 107zł słownie : sto siedem złotych

 

Wniosek w pliku PDF

Pobierz wniosek w postaci pliku typu .pdf


Komórka organizacyjna

Wydział Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej ul. Piłsudskiego 5, pok. 30 II piętro


Opłaty

opłata skarbowa w wysokości 107 zł
17zł upoważnienie do reprezentowania inwestora 
 
Opłatę można uiścić w kasie Urzędu lub na rachunku bankowym Urzędu Miejskiego w Dębnie – GBS Oddz. Dębno 50 8355 0009 0007 7028 2000 0001


Termin i sposób realizacji

Do 60 dni.


Podstawa prawna

art. 50 ust.1 pkt 2 oraz art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717);


Tryb odwoławczy

Od decyzji stronie służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie, za pośrednictwem Burmistrza Dębna w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.


Dodatkowe informacje, uwagi

Inwestycje skomplikowane m.in. szkodliwe dla środowiska, niektóre sieciowe moga powodować wydlużenie czasu postepowania administracyjnego.