Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Urząd Miejski w Dębnie

WNIOSEK O WYRAŻENIE ZGODY NA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO DROGI WEWNĘTRZNEJ I ZAWARCIE UMOWY NAJMU

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

 1. Wypełniony wniosek.
 2. Szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500 z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego drogi wewnętrznej,
 3. Zatwierdzony projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót lub informację o sposobie zabezpieczenia robót, jeżeli projekt nie jest wymagalny,
 4. Kserokopia dokumentu lub oświadczenie o:
  1. posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczonego w pasie drogowym drogi wewnętrznej, lub
  2. zgłoszeniu budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej, lub
  3. zamiarze budowy przyłączy elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych lub telekomunikacyjnych, dla których sporządzono plan sytuacyjny na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;
 5. 5. Oryginał pełnomocnictwa/upoważnienia w przypadku składania wniosku przez pełnomocnika albo ich kopia (w przypadku załączenia kopii oryginał pełnomocnictwa/upoważnienia okazuje się w chwili złożenia wniosku).

6. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, wnioskodawca zobowiązany jest dołączyć na żądanie:

 1. projekt budowlany obiektu umieszczonego w pasie drogowym drogi wewnętrznej;
 2. harmonogram robót prowadzonych w pasie drogowym drogi wewnętrznej, zwłaszcza
  w przypadku etapowego prowadzenia robót.

Wniosek w pliku Word

Pobierz wniosek w postaci pliku Word typu .doc

Projekt umowy najmu w pliku PDF

Pobierz projekt umowy najmu w postaci pliku typu .pdf

Zarządzenie burmistrza w pliku PDF

Pobierz Zarządzenie Burmistrza w postaci pliku typu .pdf


Komórka organizacyjna

Wydział Gospodarki Przestrzennej Komunalnej tel. 95 760-30-01.


Opłaty

Zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Dębna nr 175/48/2021 z dnia 30 listopada 2021r.  w sprawie określenia zasad  zajmowania pasa drogowego drogi wewnętrznej i ustalenia stawek za zajęcie pasa drogowego dróg wewnętrznych będących w zarządzie Gminy Dębno.


Termin i sposób realizacji

Do 30 dni.


Podstawa prawna

Zarządzenie Burmistrza Dębna nr 175/48/2021 z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie określenia zasad  zajmowania pasa drogowego drogi wewnętrznej i ustalenia stawek za zajęcie pasa drogowego dróg wewnętrznych będących w zarządzie Gminy Dębno,

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2021r., poz. 18990 z późniejszymi zmianami); 

Kodeks Cywilny 


Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.