Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Urząd Miejski w Dębnie

POŚWIADCZENIE ZAWARCIA UMOWY DZIERŻAWY GRUNTÓW ROLNYCH

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Od dnia 31 lipca 2020r. umowy dzierżawy gruntów rolnych zawierane w celu zaprzestania prowadzenia działalności rolniczej oraz w celu objęcia ubezpieczeniem społecznym rolników potwierdza burmistrz (wójt, prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotu dzierżawy (znowelizowana ustawa o ubezpieczeniu społecznym rolników).

Wniosek o poświadczenie zawarcia umowy dzierżawy zawiera:

- imię, nazwisko i adres wnioskodawcy,

- wskazanie nieruchomości objętej umową dzierżawy,

- wskazanie daty zawarcia umowy dzierżawy,

- określenie w jakim celu została zawarta umowa dzierżawy: w celu zaprzestania prowadzenia działalności rolniczej czy w celu objęcia ubezpieczeniem społecznym rolników,

- podpis wnioskodawcy

Do wniosku należy dołączyć oryginał umowy dzierżawy - zostanie ona zwrócona wnioskodawcy po poświadczeniu.

  Wniosek w pliku Word


Komórka organizacyjna

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska, ul. Piłsudskiego 5

pokój nr 34, budynek B

nr telefonu 095 760 30 02 do 04 wew. 142


Opłaty

Brak


Termin i sposób realizacji

do 7 dni od złożenia wniosku z oryginałem umowy


Podstawa prawna

Art. 28 ust. 4 i art. 38 pkt 1 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U.2020, poz.174 z późn. zm.)


Tryb odwoławczy

brak