herbeBOI - Urząd Miejski w Dębnie

Nadanie numeru porządkowego dla budynku

Nieruchomości - procedury

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

1. Wniosek

2. Mapa zasadnicza z wniesionym budynkiem lub plan zagospodarowania działki z projektowanym budynkiem

 

 Wniosek (doc, 91 kb)

Komórka organizacyjna

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska  - pokój nr 25

tel. 95 760 30 02 do 03 wew. 144

Opłaty

nie pobiera się

Termin i sposób załatwienia

do 30 dni - zawiadomienie o nadaniu numeru porządkowego

Podstawa prawna

Art. 47a ust. 1 pkt 1 i ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. DZ.U. z 2017r. poz. 2101 z póź. zm)

Rozporządzenie Ministra Adminitracji i Cychryzacji z dnia 9 stycznia 2012r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (DZ.U. z 2012 poz. 125)

Tryb odwoławczy

nie przysługuje