herbeBOI - Urząd Miejski w Dębnie

ZGŁOSZENIE ZAMIARU USUNIĘCIA (WYCIĘCIA) DRZEWA

Ochrona środowiska

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

W przypadku zamiaru usunięcia drzew, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej zamiast zezwolenia wymagane jest dokonanie zgłoszenia.

 

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa musi zawierać:

1. imię i nazwisko wnioskodawcy,

2. oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma być usunięte,

3. rysunek albo mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości,

4. jeżeli nieruchomość stanowi współwłasność kilku osób fizycznych – zgodę pozostałych właścicieli na usunięcie drzewa.

 

Wskazane jest również podanie przyczyny usuwania drzewa.

 

Druk zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa

Komórka organizacyjna

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska, ul. Piłsudskiego 5

pokój nr 34, budynek B, II piętro

nr telefonu 095 760 30 02 do 04 wew. 142

Opłaty

Brak

Termin i sposób załatwienia

Oględziny drzewa odbędą się w terminie do 3 tygodni od dnia zgłoszenia.

Następnie w ciągu 2 tygodni po dniu oględzin burmistrz ma prawo wnieść sprzeciw wobec usunięcia drzewa.

Jeśli po upływie ww. dwóch tygodni od oględzin nie otrzymał Pan/Pani decyzji wnoszącej sprzeciw oznacza to zgodę na usunięcie drzewa. Drzewo można wówczas usunąć w terminie do 6 miesięcy licząc od dnia, w którym odbyły się ogledziny.

Podstawa prawna

Art. 83f ust. 4 do 20 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz.U. z 2018 poz. 142)

Tryb odwoławczy

Od decyzji wnoszącej sprzeciw służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Dębna (ul. Marsz. J. Piłsudskiego 5, 74-400 Dębno) w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Dodatkowe informacje, uwagi

Obowiązkowi zgłoszenia podlegają drzewa, których obwód pnia mierzony na wysokości 5 cm nad ziemią przekracza:

1) 80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego;

2) 65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;

3) 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew.

 

W przypadku nieusunięcia drzewa przed upływem 6 miesięcy od dnia oględzin usunięcie drzewa może nastąpić dopiero po ponownym dokonaniu zgłoszenia.

 

Jeżeli w terminie 5 lat od dnia dokonania oględzin właściciel nieruchomości wystąpi o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, a budowa ta będzie miała związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosło usunięte drzewo, to burmistrz nałoży na właściciela nieruchomości decyzję nakładającą obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzewa.