herbeBOI - Urząd Miejski w Dębnie

Oferta na zamianę lokalu mieszkalnego - socjalnego

NAJEM LOKALI KOMUNALNYCH

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

Wypełniona oferta o zamianę lokalu socjalnego, mieszkalnego 

  Wniosek w pliku Word

Komórka organizacyjna

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska, ul. Piłsudskiego 5, pokój nr 6 na parterze

nr telefonu 0957603003 wew. 117

Opłaty

Nie pobiera się

Termin i sposób załatwienia

do 30 dni

Podstawa prawna

Art. 21 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1610, z 2017 r. poz. 1442, 1529);

Uchwała Nr XXXIX/277/2009 Rady Miejskiej w Dębnie w sprawie: zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Dębno

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje

Dodatkowe informacje, uwagi

  1. W celu dostosowania warunków zamieszkania do aktualnej sytuacji rodzinnej materialnej i mieszkaniowej lokatorów wynajmujący składa ofertę o zamianę aktualnie zajmowanego lokalu.
  2. Zamiany lokali dokonuje się z urzędu lub poprzez pośredniczenie w zamianach międzylokatorskich na wniosek najemcy. 

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w ciągu 14 dni.