herbeBOI - Urząd Miejski w Dębnie

Dotacje dla szkół i placówek niepublicznych

Oświata i edukacja

Wymagane dokumenty

1.Wniosek o przyznanie dotacji niepublicznej szkole/przedszkolu/innej formie wychowaniu przedszkolnego na rok...........

/pliki/debno/pliki/wniosek%20o%20dotacj%C4%99%20na%20dany%20rok.docx

 

2.Informacja o faktycznej liczbie uczniów w miesiącu ............................... roku................

/pliki/debno/pliki/informacja%20o%20faktycznej%20liczbie%20uczni%C3%B3w.docx

3.Sprawozdanie roczne z przyznania dotacji niepublicznej szkole/przedszkolu/ innej formie wychowaniu przedszkolnego za rok........

/pliki/debno/pliki/sprawozdanie%20roczne.docx

Komórka organizacyjna

Wydział Oświaty, Kultury i Sportu – Urząd Miejski w Dębnie

Opłaty

Nie pobiera się

Termin i sposób załatwienia

Do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji

Podstawa prawna

1. ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. Nr 1943, ze zmianami)
2. ustawa z dnia 14  czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 poz. 23 zm.)

3. uchwała nr  XXXVII/252/2017  Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 30 marca 2017 r.w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego z 2017r, , poz.1452).

Dodatkowe informacje, uwagi

1.Wniosek może złożyć organ prowadzący, który posiada aktualne zaświadczenie o wpisie danej szkoły / placówki do rejestru szkół i placówek niepublicznych Gminy Dębno

2.Dotacja jest udzielana każdego miesiąca po uprzednim złożeniu przez organ prowadzący informacji o aktualnej liczbie uczniów (wychowanków) w szkole (placówce). Informację taką należy składać do 10 dnia każdego miesiąca według stanu na pierwszy dzień roboczy każdego miesiąca w Urzędzie Miejskim w Dębnie

3.Dotacja podlega rozliczeniu. Termin i sposób rozliczenia, a także jego wzór określa uchwała nr  XXXVII/252/2017  Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania