herbeBOI - Urząd Miejski w Dębnie

POSTĘPOWANIE UPROSZCZONE W SPRAWACH ZGROMADZEŃ.

Zgromadzenia - zawiadomienia

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

POSTĘPOWANIE UPROSZCZONE W SPRAWACH ZGROMADZEŃ.

W przypadku gdy organizator zgromadzenia uzna, że planowane zgromadzenie nie będzie powodować utrudnień w ruchu drogowym, a w szczególności powodować zmiany w jego organizacji, do organizacji takiego zgromadzenia organizator może zastosować uproszczony tryb zawiadomienia o zgromadzeniu.

WYMAGANY  FORMULARZ w postępowaniu uproszczonym:

Organizator zgromadzenia, zawiadamia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 2 dni przed planowaną datą zgromadzenia.

DANE JAKIE POWINNO ZAWIERAĆ ZAWIADOMIENIE:

1. imię i nazwisko organizatora zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z nim;
2. datę, godzinę i miejsce rozpoczęcia zgromadzenia, przewidywany czas trwania, przewidywaną liczbę uczestników oraz ewentualną trasę przejścia ze wskazaniem miejsca zakończenia zgromadzenia;
3. ewentualne zagrożenia, które w jego ocenie mogą pojawić się w trakcie zgromadzenia.

Wniosek w pliku Word

Pobierz wniosek w postaci pliku Word typu .doc

Wniosek w pliku PDF

Pobierz wniosek w postaci pliku typu .pdf

 

Komórka organizacyjna

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW – zgromadzenia w trybie uproszczonym:
- złożenie:

  •  telefonicznie: tel. 95-760-2008
  • fax 95-760-2030
  • na adres poczty elektronicznej – sm@debno.pl

- odbiór:

Informację o miejscu i terminie organizowanego zgromadzenia zamieszcza się niezwłocznie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Dębna.

 

SPRAWY PROWADZI i INFORMACJI UDZIELA:

  • Małgorzata Borszcz  - Inspektor ds. ewidencji ludności w Biurze Dowodów Osobistych i Ewidencji Ludności Urzędu Miasta,pok. nr 7, tel. 95-760-4921;
  • Zbigniew Podziński -  Komendant Straży Miejskiej, pok. nr 4, tel. 95-760-2008;

Opłaty

Nie podlega opłacie skarbowej.

Termin i sposób załatwienia

Niezwłocznie.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 24 lipca 2015 roku Prawo o zgromadzeniach (Dz.U. z 2015 r. poz. 1485).

 

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji o zakazie zgromadzenia wnosi się bezpośrednio do Sądu Okręgowego w Szczecinie w terminie 24 godzin od jej udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej. Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji o zakazie zgromadzenia.

Dodatkowe informacje, uwagi

GODZINY PRACY URZĘDU:

poniedziałek – 7.00 – 16.00, wtorek, środa, czwartek  - 7.00 – 15.00, piątek 7.00-14.00.