herbeBOI - Urząd Miejski w Dębnie

ORGANIZOWANIE IMPREZ ARTYSTYCZNYCH I ROZRYWKOWYCH

Zgromadzenia - zawiadomienia

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

Formularz:"Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania imprezy artystycznej lub rozrywkowej"

 

Wniosek w pliku Word

Pobierz wniosek w postaci pliku Word typu .doc

Wniosek w pliku PDF

Pobierz wniosek w postaci pliku typu .pdf

Komórka organizacyjna

Biuro Dowodów Osobistych i Ewidencji Ludności.

Opłaty

Nie pobiera się.

Termin i sposób załatwienia

W przypadku przyjęcia zawiadomienia bez zastrzeżeń nie udziela się odpowiedzi.
Decyzję zakazującą odbycia imprezy doręcza się organizatorowi w terminie 14 dni  od dnia złożenia zawiadomienia, nie później jednak niż 10 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy.

Podstawa prawna

art. 34 - 37 ustawy z dnia 25 października 1991 r. O organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U .z 2001 r. Nr 13 poz. 123 z późn. zm.).

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję odmowną (odwołanie składa się w Kancelarii). Odwołanie wnosi się w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Dodatkowe informacje, uwagi

  • Zawiadomienie o imprezie powinno być złożone nie później niż 30 dni przed planowanym terminem jej rozpoczęcia.
  • W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.