herbeBOI - Urząd Miejski w Dębnie

Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości

Zaświadczenia z baz danych i rejestrów

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

Wniosek (druk lub pismopodatnika) musi  zawierać następujące dane:

- imię i nazwisko

- NIP

- data urodzenia

- adres

-miejsce i cel przedłożenia zaświadczenia

Komórka organizacyjna

Wydział FB pokójnr 21, tel. 095 760 3001-04 wew.38

Opłaty

Zaświadczeniepodlega opłacie skarbowej w wysokości 21 zł, którą można uiścić w kasie urzędu lub na rachunek bankowy nr 50 8355 0009 0007 7028 2000 0001

Termin i sposób załatwienia

Wydanie zaświadczeniado 7 dni, od dnia złożenia wniosku o jego wydanie (art.306a. – Ordynacja Podatkowa)

Podstawa prawna

a.) art. 306j ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. –Ordynacja Podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926, z późn. zm.)

b.) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2002r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe

Tryb odwoławczy

  • Od postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia służy zażalenie  do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Burmistrza Dębna w terminie 7 dni od otrzymania postanowienia