herbeBOI - Urząd Miejski w Dębnie

ZAŚWIADCZENIA O POSIADANYM GOSPODARSTWIE

Zaświadczenia - gospodarstwa rolne

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

Wniosek dot. zaświadczenia o posiadaniu gospodarstwa rolnego:

- imię, nazwisko, adres wnioskodawcy,

- wskazanie rodzaju informacji jakie ma zawierać zaświadczenie,

- określenie w jakim celu wydawane jest zaświadczenie,

- wskazanie miejsca położenia gospodarstwa,

- podpis wnioskodawcy

  Wniosek w pliku Word

 

Wniosek dot. zaświadczenia o posiadaniu gospodarstwa przez rodziców:

- imię, nazwisko i adres wnioskodawcy,

- wskazanie imienia i nazwiska osób, które posiadały gospodarstwo,

- wskazanie miejsca położenia gospodarstwa,

- wskazanie, kto obecnie posiada gospodarstwo (lub zabudowania),

- określenie w jakim celu wydawane jest zaświadczenie,

- podpis wnioskodawcy

  Wniosek w pliku Word

 

Załączniki do wniosku:

- dowód opłaty skarbowej (jeśli zaświadczenie podlega opłacie)

Komórka organizacyjna

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska, ul. Piłsudskiego 5

pokój nr 34, budynek B, II piętro

nr telefonu 095 760 30 02 do 04 wew. 142

Opłaty

Zaświadczenie podlega opłacie skarbowej w wyokości -  17zł

 

Opłaty nie pobiera się od zaświadczeń składanych w sprawach:

1) alimentacyjnych, opieki, kurateli i przysposobienia,

2) ubezpieczenia społecznego, ubezpieczenia zdrowotnego, rent strukturalnych, ulg określonych w przepisach szczególnych dla żołnierzy niezawodowych i poborowych odbywających służbę zastępczą oraz ich rodzin, a także uprawnień dla osób niepełnosprawnych i osób objętych przepisami o szczególnych uprawnieniach dla kombatantów,

3) świadczeń socjalnych oraz w sprawach załatwianych na podstawie przepisów o pomocy społecznej i przepisów o zatrudnieniu socjalnym,

4) zatrudnienia, wynagrodzeń za pracę,

5) nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej oraz ochrony zdrowia,

6) nabycia obywatelstwa polskiego w drodze repatriacji oraz stwierdzenia posiadania obywatelstwa polskiego nabytego w ten sposób,

7) rekompensat w rozumieniu ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 169, poz. 1418 oraz z 2006 r. Nr 195, poz. 1437);

8) w sprawach budownictwa mieszkaniowego;

9) oraz zaświadczenia o wielkości użytków rolnych wchodzących w skład posiadanego gospodarstwa.

Termin i sposób załatwienia

Zaświadczenie wydane zostanie w terminie do 7 dni od złożenia wniosku

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j.Dz. U. z 2017 r., poz. 2196 ze zm.)

Tryb odwoławczy

Na odmowę wydania zaświadczenia służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie. Zażalenie wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Dębna (ul. Marsz. J. Piłsudskiego 5, 74-400 Dębno) w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia